Sociálne podniky pracovnej integrácie

POZOR: od 1.5.2018 zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov pracovnej integrácie

Sociálny podnik pracovnej integrácie na účely zákona o službách zamestnanosti je právnická alebo fyzická osoba, ktorá:

a) zamestnáva zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti v počte, ktorý predstavuje najmenej 30 % z celkového počtu jeho zamestnancov;

b) poskytuje podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce;

c) najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každoročne použije na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok;

d) je zapísaná v registri sociálnych podnikov.

Kto môže byť žiadateľom

Právnická osoba alebo fyzická osoba, obec, samosprávny kraj, združenie obcí, združenie samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj. Ústredie neprizná postavenie sociálneho podniku pracovnej integrácie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má vydané povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29.

Žiadosť o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie predkladá žiadateľ na adresu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 81267 Bratislava. V žiadosti sa uvádzajú identifikačné údaje – názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, dátum, ku ktorému sa žiada o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie.

Podmienky priznania postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie

 1. Žiadateľ preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať osoba, ktorá koná v mene právnickej osoby (napr. konateľ spoločnosti, starosta, primátor alebo ním poverená osoba v preukázateľnom pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k právnickej osobe).
 2. Žiadateľ k žiadosti o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie predkladá podnikateľský plán k činnosti sociálneho podniku pracovnej integrácie vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov, výdavkov a zisku pred rozdelením. /Odporúčaná osnova podnikateľského plánu/
 3. Žiadateľ o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie k žiadosti prikladá originál alebo overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu nie starší ako 3 mesiace; výpis z OR, ŽR, zakladajúce dokumenty napr.: spoločenská zmluva, zakladacia listina, štatút, menovací dekrét štatutára, organizačný poriadok, doklad o pridelení IČO alebo iný doklad oprávňujúci ho na podnikanie a na vykonávanie predmetu činnosti sociálneho podniku pracovnej integrácie.
 4. Žiadateľ o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie k žiadosti prikladá doklady preukazujúce splnenie podmienok ustanovené v § 50b odsek 1 písm. a) až c):

písm. a) Potvrdenie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, pracovné zmluvy

písm. b) Čestné vyhlásenie

písm. c) Kópia daňového priznania žiadateľa za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Ak je žiadateľom o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese podľa osobitného predpisu [1] sa podmienky ustanovené v § 50b odsek 1 písm. a) až c), považujú za splnené.

 1. Súčasťou žiadosti je predloženie originálu alebo overenej kópie dokladu vlastníctva priestorov alebo nájomnej zmluvy o prenájme priestorov, v ktorých bude sociálny podnik pracovnej integrácie vykonávať svoju činnosť.
 2. Prílohou k žiadosti sú doklady preukazujúce materiálne vybavenie na vykonávanie predmetu činnosti sociálneho podniku pracovnej integrácie.
 3. Žiadateľ o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie k žiadosti uvedie okruh spolupracujúcich subjektov sociálneho podniku pracovnej integrácie.

 

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je držiteľ priznaného postavenia zaradený do REGISTRA SOCIÁLNYCH PODNIKOV PRACOVNEJ INTEGRÁCIE, ktorý vedie a priebežne aktualizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sociálny podnik pracovnej integrácie zapísaný v registri sociálnych podnikov je povinný:

 • najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každoročne použije na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok;
 • vytvoriť podmienky na výkon kontroly svojej činnosti a poskytovať informácie a doklady požadované orgánom kontroly;
 • oznamovať ústrediu všetky zmeny údajov uvedených v rozhodnutí o priznaní postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie formou žiadosti o zmenu v rozhodnutí o priznanom postavení sociálneho podniku pracovnej integrácie,
 • ak ide o sociálny podnik pracovnej integrácie, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese podľa osobitného predpisu1 je povinný do štyroch mesiacov odo dňa priznania postavenia sociálneho podniku splniť podmienky ustanovené v § 50b  odsek 1 písm. a) a b) a predložiť ústrediu doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok,
 • Sociálny podnik pracovnej integrácie predkladá správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca na formulári „Správa o výsledkoch činnosti sociálneho podniku pracovnej integrácie za kalendárny rok......"

Skutočnosť, že sociálny podnik pracovnej integrácie spĺňa podmienky v zmysle § 50b  ods. 1 písm. a) až c) zákona o službách zamestnanosti preukazuje v ročnej správe určenými dokladmi uvedenými v tlačivách ročnej správy.

V manuáli - sociálny podnik pracovnej integrácie, nájdete v zjednodušenej forme obsah právnych predpisov upravujúcich podmienky priznania postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie pre právnickú osobu a fyzickú osobu.

Manuál Vám poskytne informáciu o postupe pri žiadaní priznania postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie.

Materiál plní informačnú funkciu. Nenahrádza platné právne predpisy určujúce podmienky priznania postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie.

[1] Zákon č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z.z.

 Služby zamestnanosti

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac