Nahláška voľného pracovného miesta

Voľné pracovné miesta môžete nahlásiť:

  • online prostredníctvom webovej stránky www.istp.sk. Po jednoduchej a bezplatnej registrácii v systéme ISTP (Registrácia v ISTP.sk)  môžete bezplatne vytvárať, evidovať a zverejňovať Vaše ponuky pracovných miest a osloviť tak uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj všetkých záujemcov o zamestnanie   

  • vyplnením  tlačiva „nahláška voľných pracovných miest“, ktorú prostredníctvom pošty, faxu alebo formou elektronickej pošty môžete zaslať na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Zoznam Agentov pre pracovné miesta na úradoch prace, sociálnych vecí a rodiny.

 

Z dôvodu zachovania aktuálnosti pracovných miest a v súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorá nadobudne účinnosť od 1.5.2018, bude od uvedeného dátumu obmedzená platnosť VPM nahlásených prostredníctvom www.istp.sk na 1 rok od dátumu nahlásenia ponuky pracovného miesta. O uplynutí ročnej lehoty budete informovaní upozorňujúcim e-mailom mesiac pred ukončením ročnej platnosti pracovného miesta, následne každých 7 dní a posledný raz 3 dni pred ukončením ročnej platnosti ponuky.

Ak zamestnávateľ pracovné miesto nahlásil prostredníctvom tlačiva nahlášky VPM osobne na úrade práce PSVR alebo poštou, e-mailom na adresu úradu, alebo telefonicky, o uplynutí lehoty Vás bude informovať agent pre pracovné miesta vopred (min. mesiac pred ukončením ročnej platnosti). Po uplynutí určenej doby platnosti VPM 1 rok, uvedené pracovné miesto agent pre pracovné miesto zruší.

Ak má zamestnávateľ stále záujem o obsadenie tejto pracovnej pozície, po zrušení tejto ponuky pracovného miesta si môžete vytvoriť novú ponuku formou kópie. Vytvorením kópie sa pracovná ponuka považuje za novo nahlásené pracovné miesto s plynutím novej lehoty platnosti 1 rok. Zároveň si dovoľujeme zamestnávateľa požiadať, aby v inzerovanom pracovnom mieste vykonal úpravu tak, aby sa pracovné miesto stalo obsaditeľné a atraktívnejšie pre uchádzačov o zamestnanie, napr. upravil požadované vzdelanie, dĺžku praxe alebo výšku mzdy, prípadne uviedol benefity, ktoré uchádzačom o zamestnanie vie ponúknuť a pod.

V zmysle § 62 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti je s účinnosťou od 1.5.2018 zamestnávateľ povinný pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy (základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov). V prípade, že v inzeráte zamestnávateľ nedoplní túto sumu, inzerovaná pracovná ponuka nie je v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a nemôže byť zverejnená.Voľné pracovné miesta

Tlačiť