Odborník na evaluáciu - DOVP - NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

VKD 2/2018

Kraj: Bratislavský

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Číslo výberového konania: VKD 2/2018

Funkcia: odborník (na evauláciu) – zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci hlavnej aktivity 1 Podpora práce s rodinou, podaktivity 1.3 Externá evaulácia Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Počet voľných miest: 3

Doba určitá – do 11/2018. Rozsah prác vykonávaných mimo pracovného pomeru je max. 350 hod./osoba/projekt (spolu max. 3 evaluátori max. 750 hod./projekt) počas realizácie Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v rámci podaktivity 1.3 Externá evaulácia (projektu)

Organizačný útvar:    sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Hlavné úlohy:  Realizovanie evaulácie dopadu NP. Evaulácia bude zameraná najmä na identifikáciu silných, slabých stránok projektu a identifikáciu návrhov na zlepšenie projektu. Získané výstupy evaulácie sa využijú najmä pri príprave ďalších nadväzujúcich projektov.

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v  odbore sociálna práca alebo psychológia alebo verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ

 

Prax:  minimálne 4 roky praxe v prislúchajúcej odbornej činnosti (dĺžku odbornej praxe je potrebné dokladovať potvrdením zamestnávateľa)

Preukázateľná odborná publikačná činnosť

Prax so spracovaním štatistických údajov

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Martina Rezničáková

Telefón: 02/204 55 905

E-mail: martina.reznicakova@upsvr.gov.sk

Adresa:          Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania, resp. o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise,
  • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 30. 6. 2018

V určenom termíne ich zasielajte na adresu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo e-mailom na adresu kontaktnej osoby, ktorá je uvedená v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu.Voľné pracovné miesta

Tlačiť