Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - manažér riadenia výdavkov Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach“

Kraj: Bratislavský

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Číslo výberového konania:   VKP 7/2018

 

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - manažér riadenia výdavkov Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach“

Počet voľných miest: 1 (do 31.07.2019)

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb

Miesto výkonu práce: Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

 

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít NP za ktoré je zodpovedná sekcia ekonomiky - sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb.

 

Činnosti budú zamerané na:

 • zodpovednosť za dodržiavanie rozpočtu projektu
 • zabezpečenie zúčtovania projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a s internými predpismi Ústredia PSVR
 • sumarizácia zoznamov výdavkov, podkladov a podporných dokumentov súvisiacich so zúčtovaním projektu
 • vypracovanie žiadostí o zálohovú, zúčtovanie zálohovej, priebežnú a záverečnú platbu
 • spracovávanie podkladov a podporných dokumentov za účelom úhrady výdavkov jednotlivých aktivít projektu
 • spolupráca s príslušnými útvarmi ústredných orgánov štátnej správy v rámci finančného zabezpečenia implementácie projektu
 • základná a administratívna finančná kontrola v rámci pôsobnosti odboru
 • metodické usmerňovanie a komunikácia s príslušnými organizačnými útvarmi Ústredia PSVR a s partnermi NP v súvislosti s finančným riadením projektu
 • spracovávanie podkladov k pravidelným monitorovacím správam o stave realizácie projektu v oblasti finančného riadenia
 • administratívne práce súvisiace s finančným riadením projektu (písanie listov, scanovanie a kopírovanie materiálov, ukladanie dokumentov),
 • spolupráca a účasť na pracovných stretnutiach so subjektmi zapojenými do realizácie projektu, spracovanie materiálov a úloh, ktoré budú vyplývať z pracovných stretnutí,
 • príprava obsahu informačných materiálov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 

Požadované vzdelanie uchádzača:

 • ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania, alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie prvého stupňa ekonomického zamerania a preukázaná 1 ročná prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, alebo financií, alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa iného ako ekonomického zamerania  a preukázaná 2 ročná  prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, alebo financií,
 • ukončené SŠ vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania a preukázaná 3 ročná prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, alebo financií, alebo preukázateľná skúsenosť s výkonom v oblasti  činnosti v projekte financovanom zo zdrojov  EÚ.

 

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet.

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

 

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov č: 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20 455 974

E-mail:   Lea.Bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                Špitálska 8

                                                812 67 Bratislava

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
 • profesijný štruktúrovaný životopis;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadostí o zaradenie do výberového konania je

do 15. júna 2018. 

 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré adresy sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor telefonicky, preto uveďte svoj telefonický kontakt vo svojej žiadosti.

 Voľné pracovné miesta

Tlačiť