Plán vykonávania opatrení na rok 2019

 

Plán vykonávania opatrení na rok 2019

pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

 

 

 

Priorita č. 1

Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa v zmysle § 11 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Odôvodnenie:

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre 147 detí s určenou nízkou mierou ohrozenia a pre 66 detí so strednou mierou ohrozenia. V roku 2017 došlo u 39 detí k ich odňatiu zo starostlivosti rodičov, prípadne zo starostlivosti osôb, ktoré sa o dieťa starali, a umiestneniu detí v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu. Snahou úradu je, riešením situácie rodín dostupnými intervenčnými metódami, vytvoriť podmienky na návrat dieťaťa do rodinného prostredia, ako aj zamedziť vynímanie detí z rodinného prostredia.

 

Cieľ:

Návrat detí, ktoré boli odňaté z osobnej starostlivosti rodičov rozhodnutím súdu do prirodzeného rodinného prostredia, sanácia rodín, vyžadujúcich si úpravu pomerov v záujme predchádzania vyňatiu dieťaťa, vykonávaním opatrení v prostredí podľa § 4 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov najmä intenzívnou terénnou prácou (nácvik rodičovských zručností, eliminácia sociálno-patologických javov v správaní dieťaťa aj v správaní rodičov dieťaťa, zabezpečenie vhodného využitia voľného času, pomoc pri hľadaní ubytovania, zamestnania a pri riešení iných problémov rodiny).

 

Cieľová skupina:

Deti a rodičia detí vyňaté zo starostlivosti rodiča rozhodnutím súdu - cca 10 rodín (25 detí).

 

Plán zabezpečenia:

Zabezpečiť akreditovaný subjekt, ktorý bude vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamerané na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa, ktoré bolo odňaté z osobnej starostlivosti rodičov rozhodnutím súdu, alebo dieťa, ktorému hrozí jeho vyňatie z prirodzeného prostredia v zmysle § 11 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona                   č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a odstránenie dôvodov, pre ktoré došlo k týmto skutočnostiam.

V rámci toho bude akreditovaný subjekt:

  • vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamerané na úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo rozhodnutím súdu       odňaté zo starostlivosti rodiča alebo dieťa, ktorému hrozí jeho vyňatie z prirodzeného prostredia individuálnou, skupinovou, rodinnou formou práce

    • poskytovanie sociálneho poradenstva a vykonávanie terénnej sociálnej práce s cieľom nácviku rodičovských zručností, hygienických návykov, riešenia sociálno-patologických javov v správaní dieťaťa aj rodičov dieťaťa, zabezpečenie vhodného využitia voľného času, pomoc rodičom pri hľadaní ubytovania, zamestnania, vytvorenia vzťahu k plneniu si povinností, zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky deťmi, návštevy zdravotníckych zariadení a pri riešení iných problémov rodín
    • podpora vzťahu rodič - dieťa
  • ďalšie sprevádzanie rodiny

  • spolupracovať na vypracovaní plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou

 

Spôsob organizačného zabezpečenia:

Výzva na predloženie projektov na poskytnutie služby zo strany akreditovaného subjektu.

 

 

Priorita č. 2

Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program pre deti, vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa v zmysle § 17 ods. 4. zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Odôvodnenie:

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zaznamenal podstatný nárast počtu prípadov mal. detí, ktoré vykazujú problémy v správaní alebo výchovné problémy, vyžadujúcich intervencie úradu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v záujme čo najoptimálnejšieho a najúčinnejšieho pôsobenia na dieťa, vykazujúce problémy v správaní alebo výchovné problémy, ako aj na rodinu dieťaťa ako celok, považuje úrad za žiadúce do práce s dieťaťom a jeho rodinou zapojiť aj akreditovaný subjekt.

 

Cieľ:

Odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností, na získanie potrebných spoločenských návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času dieťaťa, realizácia aktivít na predchádzanie prvého užitia drog, nácvik zručností v komunikácii, smerujúci k  zlepšeniu vzájomných vzťahov medzi rodičmi a deťmi a širším sociálnym prostredím, nácvik sociálnych zručností a hygienických návykov.

 

Cieľová skupina:

Deti, vedené v evidencii sociálneho kurátora z dôvodu výchovných problémov, porúch správania u mal. dieťaťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rodičia uvedených detí, alebo osoby, ktoré sa o dieťa osobne starajú

  • cca 10 rodín, 10 detí + cca 10 rodičov, resp. osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

Plán zabezpečenia:

Zabezpečiť akreditovaný subjekt, ktorý bude pri výkone sociálnej práce s maloletým, rodinou a širším spoločenským prostredím zapájať dieťa v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 305/2005     Z. z. v znení neskorších predpisov do výchovných skupinových programov alebo sociálnych skupinových programov, vykonávaných ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou, účelom ktorých je odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností, na získanie potrebných spoločenských návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času dieťaťa, realizácia aktivít na predchádzanie prvého užitia drog, nácvik zručností v komunikácii, smerujúci k  zlepšeniu vzájomných vzťahov medzi rodičmi a deťmi a širším sociálnym prostredím, nácvik sociálnych zručností a hygienických návykov.

Spôsob organizačného zabezpečenia:

Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služby zo strany akreditovaného subjektu

Kontaktná osoba : Mgr. Zdenka Čubová, č. t. 048/2440600,

                            e- mail:      zdenka.cubova@upsvr.gov.sk

                            Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

                             Odbor sociálnych vecí a rodiny

                             Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

                             ČSA 7

                             974 01   Banská Bystrica

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať Vaše skúsenosti a postrehy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

viac