Plán vykonávania opatrení na rok 2022

Plán vykonávania opatrení na rok 2022

 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

 

Priorita č. 1

Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa v zmysle § 11 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Cieľ:

Návrat detí, ktoré boli odňaté z osobnej starostlivosti rodičov rozhodnutím súdu, do prirodzeného rodinného prostredia vykonávaním opatrení v prostredí podľa § 4 zákona           č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov najmä intenzívnou terénnou prácou.

 

Cieľová skupina:

Deti vyňaté zo starostlivosti rodiča rozhodnutím súdu, alebo deti, ktorým hrozí vyňatie z prirodzeného prostredia a ich rodičia - cca 20 rodín (cca 50 detí).

 

Plán zabezpečenia:

Zabezpečiť akreditovaný subjekt, ktorý bude vykonávať  opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamerané na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa, ktoré bolo odňaté z osobnej starostlivosti rodičov rozhodnutím súdu,  v zmysle § 11 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a odstránenie dôvodov, pre ktoré došlo k týmto skutočnostiam.

V rámci toho bude akreditovaný subjekt:

  • vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,  zamerané na úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo rozhodnutím súdu  odňaté zo starostlivosti rodiča alebo dieťa, ktorému hrozí jeho vyňatie z prirodzeného prostredia alebo náhradného prostredia individuálnou, skupinovou, rodinnou formou práce
  • poskytovanie sociálneho poradenstva a vykonávanie terénnej sociálnej práce  s cieľom nácviku rodičovských zručností, hygienických návykov, riešenia sociálno-patologických javov v správaní dieťaťa aj rodičov dieťaťa, zabezpečenie vhodného využitia voľného času, pomoc rodičom pri hľadaní ubytovania, zamestnania, vytvorenia vzťahu k plneniu si povinností, zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky  deťmi, návštevy zdravotníckych zariadení a pri riešení iných problémov rodín
  • podpora vzťahu rodič - dieťa
  • ďalšie sprevádzanie rodiny
  • spolupracovať na vypracovaní  a realizácii plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou

 

Spôsob organizačného zabezpečenia:

Výzva na predloženie projektov na poskytnutie služby zo strany akreditovaného subjektu.

 

Kontaktná osoba : Mgr. Zdenka Čubová, č. t. 048/2440600,

                              e- mail:      zdenka.cubova@upsvr.gov.sk

                            Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

                            Odbor sociálnych vecí a rodiny

                            Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

                            Skuteckého 39

                            974 01    Banská Bystrica

Dátum vytvorenia stránky: 20.06.2016
Dátum aktualizácie: 02.06.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať Vaše skúsenosti a postrehy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

viac