Plán vykonávania opatrení na rok 2021

P l á n
vykonávania opatrení na rok 2021 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno


V súlade s ustanovením § 73 ods. 2 písm. e) bodu 10 a § 89 ods. 4 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno zverejňuje na základe schválených priorít podľa § 73 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, plán vykonávania opatrení na rok 2021 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno


Názov priority č. 1:


Zabezpečenie vykonania odborných metód na podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch


Priorita bude realizovaná v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Cieľ priority:


Pomoc deťom v rodinách, v ktorých pretrvávajú sociálne, ekonomické, či zdravotné problémy, ktoré sa neskôr nežiaducim spôsobom odrážajú v správaní dieťaťa, tiež podpora rozvoja sociálnych kompetencií, prípadne konkrétnych zručností dieťaťa a jeho blízkych osôb, ktoré môžu obmedziť alebo odstrániť negatívne vplyvy, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa, zníženie rizika vzniku alebo prehĺbenia krízovej situácie v rodine, motivácia dieťaťa, prípadne viacerých členov rodiny tak, aby sa jeho sociálne fungovanie priblížilo k sociálne očakávaným normám, alebo aby prišlo aspoň k zníženiu problémového správania u jednotlivca, alebo rodiny ako celku

Cieľová skupina:
Rodiny dysfunkčné, ktoré zlyhávajú v jednej alebo viacerých funkciách.
Desať rodín s maloletými deťmi.

Miesto výkonu opatrenia:
Prirodzené rodinné prostredie dieťaťa, alebo náhradné rodinné prostredie, v obvyklom mieste pobytu dieťaťa a jeho rodičov. Program je možné realizovať ambulantnou alebo terénnou formou, prípadne kombináciou týchto foriem.

Metódy a formy práce:
Zabezpečiť akreditovaný subjekt, príp. sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax sociálneho pracovníka, ktorý bude vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorý bude rodinu zapájať do realizácie opatrení na podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch.

V rámci toho bude akreditovaný subjekt:

  •  vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamerané najmä podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch v prirodzenom rodinnom prostredí dieťaťa, v náhradnom prostredí dieťaťa, v obvyklom mieste pobytu dieťaťa a jeho rodičov individuálnou, skupinovou, rodinnou formou práce
  •  poskytovanie sociálneho poradenstva a vykonávanie terénnej sociálnej práce s cieľom nácviku rodičovských zručností, hygienických návykov, riešenia sociálno-patologických javov v správaní dieťaťa aj rodičov dieťaťa, zabezpečenie vhodného využitia voľného času, pomoc rodičom pri hľadaní ubytovania, zamestnania, vytvorenia vzťahu k plneniu si povinností, zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky deťmi
  •  podpora vzťahu rodič - dieťa
  •  ďalšie sprevádzanie rodiny
  •  spolupracovať na vypracovaní plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou

Spôsob organizačného zabezpečenia:
Zabezpečiť akreditovaný subjekt, príp. sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax sociálneho pracovníka ktorý bude pri výkone sociálnej práce s maloletými deťmi a ich rodinou zapájať rodinu v zmysle § 11 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do realizácie opatrení na podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch.

Časový harmonogram:
február 2021 - marec 2021
- vypracovanie výzvy na podávanie projektov a cenovej ponuky za účelom výberu akreditovaného subjektu, vyhodnotenie predložených projektov a cenových ponúk
apríl 2021 - uzatvorenie zmluvy s akreditovaným subjektom
máj 2021 – november 2021 – realizácia projektu
november 2021 – vyhodnotenie priority a finančné vyúčtovanie, písomné záverečné správy

Kontaktná osoba:


Mgr. Zuzana Tadlová- vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
tel.: 048/2442 600,
e- mail: zuzana.tadlova@upsvr.gov.sk


PhDr. Dáša Paučíková, PhD. – riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny,
tel.: 048/24 42 500,
e- mail: dasa.paucikova@upsvr.gov.sk


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno
Odbor sociálnych vecí a rodiny


Schválila: Mgr. Anna Kvoriaková – riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.06.2017
Dátum aktualizácie: 26.06.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac