Plán vykonávania opatrení na rok 2022

P l á n vykonávania opatrení na rok 2022 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

 

V súlade s ustanovením § 73 ods. 2 písm. e) bodu 10 a § 89 ods. 4 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno zverejňuje na základe schválených priorít podľa § 73 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, plán vykonávania opatrení na rok  2022 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

Názov priority č. 1:

Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii    

  v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

Priorita bude realizovaná v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3  písm. b) bod 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov

Cieľ priority:

Pomoc rodinám prispôsobiť sa novým situáciám v prirodzenom, prípadne náhradnom prostredí dieťaťa a tak znížiť riziko vzniku, resp. eliminovať prehĺbenie vzniknutej situácie v rodine (napr. vyrovnanie sa so záťažovou situáciou, keď zostane jeden rodič sám na zabezpečovanie starostlivosti o maloleté deti,..) Cieľom by mala byť aj vzájomná podpora vzťahu rodič-dieťa v nových situáciách, ktoré nie sú rodičia schopní zvládnuť a tak zabezpečenie pocitu bezpečia, podpory, sebaistoty pre deti.

Cieľová skupina:

Rodiny sociálne rizikové, dysfunkčné, ktoré zlyhávajú v jednej alebo viacerých funkciách.

Desať rodín s maloletými deťmi, ktoré sú v evidencii oddelenia SPODaSK, ktoré budú                                       

aktuálne podľa potreby potrebovať pomoc pri zvládaní novej vzniknutej záťažovej situácie

 

 

Miesto výkonu opatrenia:

Prirodzené rodinné prostredie dieťaťa, alebo náhradné rodinné prostredie, v obvyklom mieste pobytu dieťaťa a jeho rodičov. Program je možné realizovať ambulantnou alebo terénnou  formou, prípadne kombináciou týchto foriem.

Metódy a formy práce:

Pre dosiahnutie cieľa budú využívané všetky dostupné metódy, techniky a postupy v oblasti sociálnej práce, psychologickej pomoci, terapeutickej a inej odbornej činnosti. Prioritou bude individuálna sociálna, poradenská, psychologická práca s rodinou.

Spôsob organizačného zabezpečenia:

Zabezpečiť akreditovaný subjekt, príp. sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax sociálneho pracovníka ktorý bude pri výkone sociálnej práce s maloletými deťmi a ich  rodinou zapájať rodinu v zmysle § 11 ods. 3  písm. b) bod 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do realizácie opatrení na  podporu riešenia  výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch.  

 

Časový harmonogram:

február 2022 - marec 2022 – po obdržaní rozpočtového opatrenia  vypracovanie výzvy na podávanie projektov a cenovej ponuky za účelom výberu akreditovaného subjektu, vyhodnotenie predložených projektov a cenových ponúk

apríl 2022 – výber AS s najkvalitnejšou a ekonomicky výhodnou ponukou a uzatvorenie zmluvy s akreditovaným subjektom

máj 2022 – december 2022 – realizácia projektu akreditovaným subjektom

december 2022  – vyhodnotenie priority a finančné vyúčtovanie, písomné záverečné správy

 

 

Kontaktná osoba:

 

 

PhDr. Dáša Paučíková, PhD. – riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny,

tel.: 048/24 42 500,

e- mail: dasa.paucikova@upsvr.gov.sk

 

 

 

                                                                                       Ing. Jozef Kalman

                                                                                   riaditeľ ÚPSVR Brezno


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac