Miera evidovanej nezamestnanosti – jún 2011

 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti bola v júni tohto roka 12,98 percent.

Najpočetnejšiu skupinu medzi uchádzačmi o zamestnanie tvorili naďalej dlhodobo nezamestnaní občania, v tejto skupine však došlo k miernemu medzimesačnému poklesu zo 48,6 % na 48,2 % (184 565 osôb v júnovej evidencií). Dôvodom mierneho medzimesačného poklesu bolo predovšetkým ich zamestnanie sa na sezónnych prácach.

Táto skupina nezamestnaných zahŕňa predovšetkým občanov bez kvalifikácie alebo len s veľmi nízkou kvalifikáciou a s nízkym vzdelaním.  Napriek tomu sa však dlhodobo nezamestnaných darí zamestnávať prostredníctvom protipovodňového príspevku. Od začiatku poskytovania tohto príspevku, teda od 23. septembra 2010, k 31. júnu tohto roka, bolo takto vytvorených už 6 696 pracovných miest.

  

Štatistiku nezamestnanosti v mesiaci jún pravidelne ovplyvňuje aj príchod absolventov do evidencie. Medzi uchádzačmi o zamestnanie bolo v júni 7 percent absolventov (26 986 osôb), čo predstavuje medzimesačný nárast o 0,5 p.b. Išlo predovšetkým o absolventov vysokých škôl a stredných odborných škôl.

Podľa údajov Ústavu informácii a prognóz ministerstva školstva končí tento rok štúdium najviac absolventov stredných a vysokých škôl za posledných päť rokov, a to až  122 111 mladých ľudí. Napriek tomu však na úrady práce mieri stále menší počet z nich. V júni tohto roka sa na úradoch práce zaevidovalo 6 626 z končiacich absolventov, čo je menej ako v rovnakom období minulého roka (jún 2010), kedy sa na úradoch práce zaevidovalo 6 995 absolventov.

 

Hlavným nástrojom aktívnej politiky trhu práce určeným absolventom je príspevok na absolventskú prax. V tomto roku majú úrady práce na absolventskú prax vyčlenených 18,5 milióna eur, čo umožní túto prax absolvovať asi 16-tisícom mladých ľudí. V júni tohto roka bolo na absolventskej praxi 6 659 absolventov.

 

Úrady práce evidovali v júni tohto roka 9 078 voľných pracovných miest. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to nárast o 34 percent. Naznačuje to postupné oživovanie pracovného trhu na Slovensku.

V júni minulého roka evidovali úrady práce len 6 789, v júni roku 2009 iba 6 781 miest. Najviac pracovných miest ponúkali veľkí zamestnávatelia v súvislosti so zahraničnými investíciami, avšak o nezamestnaných mali záujem aj malí a strední podnikatelia. Najviac voľných pracovných miest pribudlo v Trenčianskom kraji (1 622 miest), kde hľadal zamestnancov do novootvorenej fabriky najmä nový taiwanský investor.

Zamestnávatelia hľadali predovšetkým remeselníkov, kvalifikovaných robotníkov, krajčírov, zváračov, ale aj murárov či zamestnancov obsluhujúcich obrábacie stroje.

Zamestnanie sprostredkovali úrady práce v júni 6 695 občanom. Ďalších 1 261 osôb využilo v júni príspevok na podnikanie. Pre nespoluprácu vyradili úrady práce z evidencie 3 735 osôb.

 

Počty absolventov k 30.6. daného roka:

Prítoky 

UoZ absolventi škôl

ročné údaje o počtoch absolventov škôl (údaj z UIPŠ)*

k 30. 6. 2007

5 008

101 676

k 30. 6. 2008

4 697

107 247

k 30. 6. 2009

6 422

112 638

k 30. 6. 2010

6 995

115 207

k 30. 6. 2011

6 626

122 111

UIPŠ - Ústav informácii a prognóz MŠ SR.

 

Kontakt:

PhDr. Oľga Janíková

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

tel.č.: 02/20 455 970Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.07.2011

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac