Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Metodik na oddelení poradensko-psychologických služieb Ústredia PSVR, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKPP 3/2020

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III, kód ITMS 2014+:312041T237 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - metodik na oddelení poradensko-psychologických služieb Ústredia PSVR.

Počet voľných miest: 1 (doba určitá na 2 roky, s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu)

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, oddelenie poradensko-psychologických služieb

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava, resp. podľa dohody

Hlavné úlohy:

 • Metodické vedenie a podpora odbornej činnosti poskytovanej dieťaťu a rodine v podmienkach referátov poradensko-psychologických služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • navrhovanie a vypracovávanie interných noriem za účelom usmernenia a odporúčania postupov v oblasti výkonu psychologickej činnosti referátov poradensko-psychologických služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny primárne v oblasti psychologickej činnosti s dieťaťom a rodinou,
 • tvorba analýz poradensko-psychologických služieb a vypracovávanie koncepcií rozvoja poradensko-psychologických služieb v oblasti psychologickej činnosti s dieťaťom a rodinou na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • vypracovávanie odborných materiálov na základe aktuálnych odborných poznatkov v súlade s potrebami psychológov, ktorí vykonávajú psychologickú činnosť s dieťaťom a rodinou na referáte poradensko-psychologických služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • kontakt s partnerskými štátnymi i neštátnymi inštitúciami doma i v zahraničí,
 • poskytovanie metodických konzultácií psychológom RPPS. 

Platová trieda: 9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POŽIADAVKY ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: II. Stupňa VŠ v odbore psychológia, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ.

Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z.z., č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prax v požadovanom odbore vítaná.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón: 02 20455797

E-mail: juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • motivačný list,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, v čestnom vyhlásení o bezúhonnosti a profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31.8.2020.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu Ústredia PSVaR (viď vyššie) kontaktnej osobe alebo e-mailom. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 28.07.2020

Tlačiť