Systém manažérstva kvality

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

ITMS kód projektu: 314011R809

Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška nenávratného finančného príspevku: 7 653 215,27 eur

Stručný opis projektu:

Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ je v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, prioritná os Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa, spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Zazmluvnená celková výška Nenávratného finančného príspevku projektu hlavného partnera a partnerov projektu je 7 653 215,27 eur.
Cieľom  projektu je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to “Rozvoj manažérstva kvality  organizáciách verejnej správy“.

Táto aktivita je rozdelená na dve časti:

1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov.

2. Zriadenie CAF centra

Druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého činnosť bude založená na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a zároveň bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.

Partneri: 

Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo kultúry SR, Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Národný bezpečnostný úrad, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Štatistický úrad SR, Slovenský metrologický inšpektorát, Národný inšpektorát práce, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Z314011R809/D01 [ PDF 6.2 MB]

Predmet zmluvy:

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytovaní NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP, za účasti Partnera.

Zmluva o partnerstve č. 326/OMIS/2018 [ PDF 380.9 kB]

Predmet zmluvy:

Úprava vzájomných práv a povinností a ostatné zmluvné podmienky súvisiace s realizáciou projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ a v súlade s podmienkami vyzvania s kódom OPEVS-PO1-SC1.1-2018-8, za účasti Partnera.


 

Certifikácia systému manažérstva kvality na ÚPSVR podľa EN ISO 9001:2015

V dňoch 16. a 17. septembra 2020 sa na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnil certifikačný audit ISO 9001, ktorého cieľom bolo určiť zhodu nastaveného systému manažérstva kvality v organizácii s normou EN ISO 9001:2015.

 

viac

 

POLITIKA KVALITY

 

viac

 

Dátum vytvorenia stránky: 17.12.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac