Užitočné dokumenty





Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Koordinátor ochrany detí pred násilím v rámci Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím“

VKP 9/2021

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 9/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - koordinátor ochrany detí pred násilím v rámci Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím“.

Počet voľných miest : 4 (doba určitá max. po dobu trvania projektu, t.j. do 30.11.2022)        

Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie Podpora ochrany detí pred násilím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica (1 miesto), Bardejov (1 miesto), Komárno (1 miesto), Rimavská Sobota (1 miesto)

Hlavné úlohy:  Vytváranie koordinačného rámca podpory ochrany detí pred násilím v spolupráci so subjektmi participujúcimi v oblasti ochrany detí pred násilím v územnom obvode koordinátora.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • podporu a rozvoj komunikácie medzi subjektmi dotknutými problematikou ochrany detí pred násilím (orgány SPODaSK, útvary PZ, prokuratúra, súdy, školy a školské zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, akreditované subjekty, subjekty samosprávy),
 • organizovanie a facilitovanie pracovných stretnutí vyššie uvedených subjektov za účelom prehlbovania ich spolupráce vo všeobecnej rovine, ako aj v rovine jednotlivých prípadov,
 • zabezpečovanie preventívnych, osvetových a vzdelávacích aktivít s podporou vyššie uvedených subjektov,
 • analýzu situácie v oblasti výskytu násilia na deťoch v územnom obvode,
 • analýzu situácie v oblasti ochrany detí pred násilím s dôrazom na fungovanie identifikácie a intervencie, ako aj spolupráce a súčinnosti medzi vyššie uvedenými subjektmi,
 • podporu organizácie prípadových konferencií orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately k prípadom násilia na deťoch,
 • aktívnu komunikáciu s NKS pre RPNnD za účelom budovania národného koordinačného rámca na ochranu detí pred násilím,
 • participáciu na tvorbe usmernení a riadiacich pokynov súvisiacich s realizáciou koordinácie ochrany detí pred násilím,
 • podporu realizácie opatrení prijatých v súvislosti s plnením Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím na celonárodnej úrovni. 

Platová trieda: 8, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preferované vzdelanie v oblasti manažmentu, medzinárodných vzťahov, práva, sociálnej práce alebo psychológie

Prax: 2 roky, skúsenosť v riadiacej pozícii výhodou

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Iné znalosti: vodičský preukaz skupiny B výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom

Požadované odborné znalosti:  základná orientácia v uvedených právnych predpisoch:

 • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. (trestná zodpovednosť mladistvých, trestné činy súvisiace s problematikou násilia na deťoch),
 • Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z.,
 • Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.,
 • Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z.z.,
 • Civilný mimosporový poriadok č 161/2015 Z.z.,
 • Dohovor o právach dieťaťa.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                             Špitálska č. 8,    

                                             812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a miesta výkonu práce;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 29.3.2021



 

Dátum vytvorenia stránky: 18.03.2021
Dátum aktualizácie: 23.03.2021

Tlačiť