Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Manažér metodického riadenia v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ – vedúci zamestnanec (ďalej len: „NP BDP“)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKP BDP 1 /2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - Manažér metodického riadenia v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ – vedúci zamestnanec (ďalej len: „NP BDP“)

Počet voľných miest: 1 (doba určitá – 2 roky, od 1.8.2021 s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu max. do 30.11.2023)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny, oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Špitálska 8, Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva nadmerne zadlženým osobám v oblasti osobných (rodinných) financií zamerané na optimalizáciu výdavkov, príjmov a ich vzájomného pomeru, na finančné plánovanie a vytváranie finančnej rezervy.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • metodické riadenie zamestnancov bezplatných dlhových poradní a koordinácia činností zamestnancov bezplatných dlhových poradní,
 • metodické vedenie a podporu odbornej činnosti poskytovanej v podmienkach bezplatných dlhových poradní,
 • poskytovanie metodických konzultácií poradcom bezplatných dlhových poradní,
 • navrhovanie a vypracovávanie interných noriem za účelom usmernenia a odporúčania postupov v oblasti výkonu poradenskej činnosti bezplatných dlhových poradní,
 • vypracovávanie odborných materiálov na základe aktuálnych odborných poznatkov v súlade s potrebami poradcov, ktorí vykonávajú poradenskú činnosť s klientmi v rámci bezplatných dlhových poradní,
 • prípravu a pripomienkovanie zmlúv implementovaných v rámci národného projektu,
 • sledovanie implementácie aktivít národného projektu v rámci vecnej príslušnosti,
 • kontrola výstupov projektových aktivít, dodržiavanie časového harmonogramu aktivít v rámci vecnej príslušnosti,
 • spoluprácu so subjektmi zapojenými do implementácie národného projektu, oboznamovanie subjektov o priebehu realizácie aktivít národného projektu a o jeho zmenách v rámci vecnej príslušnosti, koordinácia spolupráce medzi subjektmi zapojenými do realizácie projektu,
 • koordinovanie a organizovanie stretnutí v rámci implementácie projektu, spracovanie materiálov a úloh vyplývajúcich z pracovných stretnutí,
 • spracovanie podkladov k pravidelným monitorovacím správam o priebehu realizácie aktivít národného projektu,
 • fyzickú kontrolu realizácie aktivít národného projektu z pohľadu vecného odboru, kontrolu správnosti a kompletnosti všetkých podporných dokladov národného projektu, spracovanie podkladov súvisiacich s úhradou výdavkov za aktivity projektu,
 • prípravu a zabezpečenie podkladov pre kontrolné subjekty vykonávajúce kontrolnú činnosť implementácie projektu vrátane účasti na výkone kontrolnej činnosti v mieste jej výkonu,
 • prípravu a spracovanie podkladov pre verejné obstarávania do podania požiadavky na zabezpečenie verejného obstarávania odboru VO,
 • participáciu na tvorbe usmernení a riadiacich pokynov súvisiacich s realizáciou národného projektu,
 • evidenciu projektovej dokumentácie,
 • priebežné a záverečné hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov z výstupov poradenstva v rámci implementácie národného projektu.
 • údajov z výstupov poradenstva v rámci implementácie národného projektu.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: 5 rokov relevantnej odbornej praxe (správa pohľadávok, ekonomické a iné podobné poradenstvo, financie a účtovníctvo), relevantné manažérske skúsenosti, komunikačné zručnosti, sociálne zručnosti, projektové skúsenosti, proaktivita, tímová práca kombinovaná so schopnosťou pracovať samostatne a nezávisle, dobrá orientácia v problematike všetkých troch pokrývaných oblastí (ekonomicko-finančná, právna, psychologická) a 3 roky riadiacej praxe.

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: riadiace schopnosti, schopnosť samostatného rozhodovania, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž, tímová práca.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu.

Doplňujúce odborné znalosti:

znalosť zákonov:

 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 282/2017 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 233/1995 Z.z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov,
 • Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Bajzíková

Telefón:  02/20455805

E-mail:   veronika.bajzikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                             Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 17.06.2021

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

  

Dátum vytvorenia stránky: 03.05.2021
Dátum aktualizácie: 07.06.2021

Tlačiť