Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Manažér riadenia výdavkov v rámci koordinácie Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP BDP 6 /2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - manažér riadenia výdavkov v rámci koordinácie Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“

Počet voľných miest: 1 (doba určitá – 2 roky, od 1.8.2021 s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu max. do 30.11.2023)

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“, za ktoré je zodpovedná sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb. Činnosti budú zamerané najmä na:

 • zodpovednosť za dodržiavanie rozpočtu projektu,
 • zabezpečenie zúčtovania projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a s internými predpismi Ústredia PSVR,
 • sumarizácia zoznamov výdavkov, podkladov a podporných dokumentov súvisiacich so zúčtovaním projektu,
 • vypracovanie žiadostí o zálohovú, zúčtovanie zálohovej, priebežnú a záverečnú platbu,
 • spracovávanie podkladov a podporných dokumentov za účelom úhrady výdavkov jednotlivých aktivít projektu,
 • spolupráca s príslušnými útvarmi ústredných orgánov štátnej správy v rámci finančného zabezpečenia implementácie projektu,
 • predbežná a priebežná finančná kontrola v rámci pôsobnosti odboru,
 • metodické usmerňovanie a komunikácia s príslušnými organizačnými útvarmi Ústredia PSVR a s úradmi PSVR v súvislosti s finančným riadením projektu,
 • spracovávanie podkladov k pravidelným monitorovacím správam o stave realizácie projektu v oblasti finančného riadenia,
 • administratívne práce súvisiace s finančným riadením projektu (písanie listov, scanovanie a kopírovanie materiálov, ukladanie dokumentov),
 • spolupráca a účasť na pracovných stretnutiach so subjektmi zapojenými do realizácie projektu, spracovanie materiálov a úloh, ktoré budú vyplývať z pracovných stretnutí,
 • príprava obsahu informačných materiálov z oblasti odboru riadenia výdavkov.

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača:

 • 2. stupeň VŠ vzdelania 

Prax: skúsenosť s výkonom projektového   manažmentu   v projekte financovanom zo zdrojov EÚ výhodou

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Bajzíková

Telefón:  02/20455805

E-mail:   veronika.bajzikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:    Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                          Špitálska 8

                                          812 67  Bratislava

                                                

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je  do 17.06.2021.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dátum vytvorenia stránky: 03.05.2021
Dátum aktualizácie: 14.06.2021

Tlačiť