Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Manažér metodického riadenia v rámci národného projektu s názvom „Podpora ochrany detí pred násilím“

VKP 18/2021

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 18/2021

Funkcia  : zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme – manažér metodického riadenia v rámci národného projektu s názvom „Podpora ochrany detí pred násilím

Počet voľných miest : 1 (doba určitá po dobu trvania projektu max. do 30.11.2022)

Organizačný útvar: Sekcia rodiny, oddelenie podpory ochrany detí pred násilím

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Platová trieda: 9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • riešenie úloh súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu,
 • metodická a koordinačná činnosť v rámci národného projektu,
 • monitorovanie realizácie aktivít národného projektu,
 • pravidelné vypracovávanie správ o stave realizácie podaktivít národného projektu a predkladanie správy riadiacemu výboru národného projektu,
 • participácia na tvorbe usmernení a riadiacich pokynov súvisiacich s realizáciou podaktivít národného projektu,
 • organizačné činnosti, písomná, telefonická a e-mailová komunikácia v rámci implementácie národného projektu,
 • metodické vedenie koordinátorov ochrany detí pred násilím pri implementácii národného projektu v oblasti koordinácie úloh, činností a postupov realizovaných pri ochrane detí pred násilím,
 • administratívna a metodická podpora prevádzky Národnej linky na pomoc deťom v ohrození, vrátane vyhodnocovania údajov získaných pri prevádzke národnej linky
 • spolupráca s inými organizačnými útvarmi Ústredia PSVR a MPSVR SR,
 • príprava a spracovanie podkladov k realizácii procesu verejného obstarávania na tovar a služby vyplývajúce z implementácie národného projektu,
 • podieľanie sa na vykonávaní vecnej a číselnej kontroly pri finančných operáciách realizovaných v rámci národného projektu a zodpovednosť za súlad s rozpočtom projektu,
 • koordinácia úloh súvisiacich so zabezpečením výstupov a výsledkov národného projektu v nadväznosti na merateľné ukazovatele,
 • evaulácia národného projektu.

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, preferované vzdelanie v oblasti manažmentu, práva a sociálnych vied

Prax: najmenej 5 rokov, skúsenosť v riadiacej pozícii

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Iné znalosti: vodičský preukaz skupiny B výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft OfficeTM v plnom rozsahu ako bežný užívateľ (Word, Excel, Power Point, Outlook) a práca s Internetom

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom

Požadované odborné znalosti: Základná orientácia v právnych predpisoch:

 • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. (trestná zodpovednosť mladistvých, trestné činy súvisiace s problematikou násilia na deťoch),
 • Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z.,
 • Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.,
 • Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z.z.,
 • Civilný mimosporový poriadok č 161/2015 Z.z.,
 • Dohovor o právach dieťaťa. 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                             Špitálska č. 8,     

                                             812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
  • motivačný list;
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31.08.2021 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 16.08.2021
Dátum aktualizácie: 17.08.2021

Tlačiť