Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III" - odborník - program "Metódy odbornej práce s dieťaťom experimentujúcim s drogami a závislým dieťatom"

VKPD 4/2021

Kraj: Bratislavský

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:   VKPD 4/2021

Názov projektu: „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“

ITMS projektu: ITMS2014+:312041T237

Doba trvania projektu: 30.11.2022

Funkcia:  Zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ (ďalej len: „NP DEI NS III“), kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník - program „Metódy odbornej práce s dieťaťom experimentujúcim s drogami a závislým dieťaťom“,v rámci NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III, ITMS kód: 2014+: 312041T237 Operačného programu Ľudské zdroje, aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.1 Podpora koordinácie práce s rodinou, 1.1.1 Rozvoj profesionality zamestnancov/zamestnankýň orgánov SPOD a SK úradov PSVR, 1.1.1.2 Rozvoj a profesionalizácia výkonu prípadovej sociálnej práce.

Organizačný útvar:

Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Sekcia rodiny.

Počet voľných miest: max 3

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 600 hodín/max. 3 odborníci spolu/projekt, počas realizácie NP DEI NS III.

Termín predpokladaného začiatku výkonu práce: 11/2021

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Osoba zodpovedná za rozpočet: Mgr. Barbora Prokopová

Hlavné úlohy:  vytvorenie programu „Metódy odbornej práce s dieťaťom s experimentujúcim s drogami a závislým dieťaťom“ s ambíciou zlepšovania kvality vykonávaných opatrení SPODaSK vzhľadom na významnosť špecifík práce s dieťaťom a jeho rodinou v kontexte problematicky látkových a nelátkových závislostí.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v spoločenských a behaviorálnych vedách, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ, prax min. 3 roky v predmetnej oblasti.

Jazykové znalosti: znalosť cudzieho jazyka je výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Powerpoint na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:           

Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón:  02/204 55 797

E-mail:  juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:             

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67  Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 17.10.2021.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.

  

Dátum vytvorenia stránky: 05.10.2021

Tlačiť