Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III" - odborník na vytvorenie programu na zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny (na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa)

VKPD 5/2021

Kraj: Bratislavský

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKPD 5/2021

Názov projektu: „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“

ITMS projektu: ITMS 2014+:312041T237

Doba trvania projektu: 30.11.2022

Funkcia:  zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ (ďalej len: „NP DEI NS III“), kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník/odborníčka na vytvorenie

programu na zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny (na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa)“, v rámci NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III, ITMS kód: 2014+: 312041T237 Operačného programu Ľudské zdroje, aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.2 Podpora dostupnosti a profesionality ambulantnej a/alebo terénnej formy práce v centrách, 1.2.2 Podpora skvalitnenia odborných činností vykonávaných zamestnancami/zamestnankyňami centra.

Organizačný útvar:

Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Sekcia rodiny.

Počet voľných miest: max 3

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 360 hodín/max. 3 odborníci spolu/projekt, počas realizácie NP DEI NS III.

Termín predpokladaného začiatku vykonávania práce je 11/2021

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Osoba zodpovedná za rozpočet: Mgr. Barbora Prokopová

Hlavné úlohy:  vytvorenie programu na zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny (na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa, ak opatreniami vykonávanými v pôsobnosti úradu PSVR nebolo možné jednoznačne určiť mieru ohrozenia dieťaťa), ktorý odborným zamestnancom poskytne nástroje na zlepšenie identifikácie miery ohrozenia dieťaťa, na zlepšenie vyhodnocovania závažnosti jeho situácie), potenciálu rodiny riešiť situácie, na zlepšenie zapájania rôznych subjektov tak do procesu vyhodnocovania situácie dieťaťa, ako aj potenciálu rodiny riešiť situácie dieťaťa a pod., ako aj na identifikáciu a vytvorenie vhodných podmienok na aktívnu účasť rodiny na riešení vzniknutej situácie, nakoľko zvládnutie úloh na zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny a určenie miery ohrozenia je nevyhnutným predpokladom pre plánovanie, voľbu a uplatňovanie vhodných opatrení odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou.

 POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v spoločenských a behaviorálnych vedách, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ, prax min. 3 roky v predmetnej oblasti.

Jazykové znalosti: znalosť cudzieho jazyka je výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Powerpoint, na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti:

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:           

Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón:  02/204 55 797

E-mail:  juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:             

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 25.10.2021.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 05.10.2021
Dátum aktualizácie: 14.10.2021

Tlačiť