Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Odborárov 53, 052 21, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Tirpáková Eva, Ing. 320 3 053/2440400 eva.tirpakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Európsky sociálny fond Brandoburová Henrieta, Ing. 222 2 053/2440415 henrieta.brandoburova@upsvr.gov.sk
samostatný radca,, §54 - NP Zosúladenie rodinného a pracovného života, Projekt Prvá pomoc - op. 1a3, Kompenzačný projekt Čajková Patrícia,, Mgr. 228 2 053/2440551 patricia.cajkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c- príspevok na presťahovanie za prácou, NP Cesta na trh práce 3 opatrenie 3 Javorská Petra, Mgr. 228 2 053/2440449 petra.javorska@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54 - NP Hrady a zámky ,NP Investičná pomoc §53 g - Vyrovnávací príspevok integračnému podniku, §53f- Umiestňovací príspevok integračnému podniku Fedorčáková Lucia, Mgr. 317 3 053/2440554 lucia.fedorcakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54 - NP Cesta na trh práce 2 a 3 opatrenie č.1 a 2, Projekt Pracuj, zmeň svoj život Gondová Mária, Ing. 316 3 053/2440409 maria.gondova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, §54 - NP Cesta na trh práce 2, opatrenie č. 3, Gondová Zuzana, Ing. 318 3 053/2440413 zuzana.gondova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko, Grigerová Danka, Mgr. 227 2 053/2440410 danka.grigerova@upsvr.gov.sk
referent, §54 e-Projekt Prvá pomoc, opatrenie 2 a 4 Gulovičová Jana, Mgr. 319 3 053/2440448 jana.gulovicova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Európsky sociálny fond Harhovská Júlia, Ing. 223 2 053/2440223 julia.harhovska@upsvr.gov.sk
referent, §54 e-Projekt Prvá pomoc, opatrenie 2 a 4, Hovančíková Vanesa 319 3 053/2440448 vanesa.hovancikova@upsvr.gov.sk
radca, §50 - Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie , §50d - Príspevok na podporu udržania zamestnanosti, Projekt Pracuj, zmeň svoj život Hrušovská Darina 229 2 053/2440406 darina.hrusovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53b - Príspevok na dopravu do zamestnania, §47 - Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca, NP Investičná pomoc, §53g Vyrovnávací príspevok pre integračnému podniku Hvizdošová Renáta, Mgr. 229 2 053/2440401 renata.hvizdosova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §50j - Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, Projekt Poskytnutie mimoriadnejfinančnej podpory pre poskytovateľov SS Kapalko Peter, ing. 224 2 053/2440312 peter.kapalko@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54 e-Projekt Prvá pomoc, opatrenie 2 a 4 Klein Benčová Miroslava, Ing. 226 2 053/2440456 miroslava.kleinbencova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §50j - Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, Projekt Poskytnutie mimoriadnejfinančnej podpory pre poskytovateľov SS Kuruc Stanislav, Mgr. 224 2 053/2440312 stanislav.kuruc@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Projekt Prvá pomoc, opatrenie 1 a3 Melikantová Marcela. Mgr. 225 2 053/2440452 marcela.melikantova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §54 - NP Cesta na trh práce 2, opatrenie č. 3, §54 - NP Úspešne na trhu práce, opatrenie č. 2, §52a - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Olšiaková Katarína, Ing. 318 3 053/2440403 katarina.olsiakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko, §56 - Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní Paločková Zdenka, Mgr. 201 2 053/2440404 zdenka.palockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c- príspevok na presťahovanie za prácou Piklová Adriana, Mgr. 228 2 053/2440459 adriana.piklova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Projekt Pracuj, zmeň svoj život, Prvá pomoc opatrenie 2a4 Puškárová Martina, Ing. 227 2 053/2440402 martina.puskarova@upsvr.gov.sk
odborný radca, Európsky sociálny fond Regásková Zuzana, Ing. 315 3 053/2440220 zuzana.regaskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca,§54 NP Praxou k zamestnaniu 2, Projekt Prvá pomoc, opatrenie 2a 4 Sitková Zuzana, Ing. 201 2 053/2440453 zuzana.sitkova@upsvr.gov.sk
radca, §51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaníNP , NP Praxou k zamestnaniu 2, Projekt Prvá pomoc, opatrenie 1 a 3 Školníková Zdenka 316 3 053/2440407 zdenka.skolnikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Projekt Prvá pomoc, opatrenie 1 a3 Tekáčová Mária, Mgr. 225 2 053/2440442 maria.tekacova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c- príspevok na presťahovanie za prácou, §32- Príspevok na náhradu cestovných výdavkov na výbrové konanie, pohovor u zamestnávateľa Tóthová Beáta, Mgr. 228 2 053/2440552 beata.tothova3@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Európsky sociálny fond Vlková Zuzana, Ing. 223 2 053/2440224 zuzana.vlkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Európsky sociálny fond Záhradníková Lívia, Ing. 222 2 053/2440405 livia.zahradnikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko, Zvolenská Janka, Mgr. 226 2 053/2440458 janka.zvolenska@upsvr.gov.sk
späť