Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Zamestnanec poradenského back office v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ - NZ, SN, MI, ZV, LC, HE, VT, LM, TV

Číslo výberového konania: VKP BDP 40/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme -  zamestnanec poradenského back office v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Počet voľných miest: 9 (od 01.01. 2022 na dobu určitú – po dobu trvania projektu do 31.10.2023)

Platová trieda: 6, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí, oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Miesto výkonu práce:

Nové Zámky (1 miesto)

Spišská Nová Ves (1 miesto)

Michalovce (1 miesto)

Zvolen (1 miesto)

Lučenec (1 miesto)

Humenné (1 miesto)

Vranov nad Topľou (1 miesto)

Liptovský Mikuláš (1 miesto)

Trebišov (1 miesto)

Hlavné úlohy: 

Činnosť poradcu back office je zameraná na poskytovanie komplexnej administratívnej podpory pre bezplatné dlhové poradenstvo. Jeho úlohou bude zbierať, spracovávať, ukladať do registratúry a archivovať dokumentáciu spojenú s bezplatným dlhovým poradenstvom. Analýzou požiadaviek a problémov klientov obracajúcich sa na dlhové poradne písomne (listom alebo emailom) resp. telefonicky bude identifikovať potrebu osobného stretnutia a stanovenia termínov pre dlhových poradcov. Jednou z úloh je aj spracovávanie štandardných odpovedí pre klientov.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • výkon činností v rámci hlavnej aktivity projektu zameraných na administratívnu činnosť,
 • spracovávanie podkladov do dochádzkového systému,
 • vedenie administratívnej agendy úseku,
 • dohľad nad procesom uchovávania relevantných dokumentov (archivácia),
 • spolupráca s jednotlivými organizačnými zložkami Ústredia PSVR,
 • vypracovanie podkladov pre nadriadeného a spravovanie jeho kalendára,
 • organizácia stretnutí pracovných skupín a tímov,
 • príprava rokovaní (po technickej stránke) a porád (koordinácia priestorov, vykonávanie reprezentačných záležitostí),
 • zabezpečovanie pracovných ciest a ubytovania,
 • zabezpečovanie kontinuálnej spolupráce a poskytovania výmeny informácií medzi jednotlivými úsekmi v organizácii,
 • spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva (právne, ekonomické a psychologické poradenstvo).

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: stredoškolské vzdelanie s maturitou

Prax: prax v administratívnych činnostiach výhodou

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: výborné komunikačné, vyjednávacie a sociálne zručnosti, schopnosť tímovej práce aj samostatného rozhodovania, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť sociálneho cítenia kombinovaná so schopnosťou odosobniť sa od problémov klienta, schopnosť zvládať stres a záťaž,  schopnosť rýchlo sa učiť nové veci, všeobecný rozhľad a orientácia v problematike ekonomiky, práva a psychológie, pokročilosť v práci s informačnými technológiami, systematický a štruktúrovaný prístup k práci.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov,
 • Vyhláška č. 106/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“),
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Bajzíková

Telefón:  02/20455805

E-mail:   veronika.bajzikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67  Bratislava

                                            

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a miesta výkonu práce;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu  a profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31.10.2021

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

 

 

 

 

 

 

  

Dátum vytvorenia stránky: 18.10.2021
Dátum aktualizácie: 23.11.2021

Tlačiť