Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - asistent projektového manažéra v rámci koordinácie národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

VKPD 7/2021

Kraj: Bratislavský

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:   VKPD 7/2021

Názov projektu: „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“

ITMS projektu: ITMS 2014+:312041T237

Doba trvania projektu: 30.11.2022

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje – asistent projektového manažéra

Organizačný útvar:   sekcia rodiny, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb

Počet voľných miest:  1 ( od 1.1.2022  -  do 30.11.2022 počas zastupovania MD)                                                                

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Osoba zodpovedná za rozpočet projektu: Mgr. Barbora Prokopová

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, za ktoré je zodpovedná sekcia rodiny, odbor národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb. Činnosti budú zamerané najmä na:

Činnosti budú zamerané na:

 • podieľa sa na riadení činností projektového tímu, dodržiavanie časového harmonogramu národného projektu,
 • podieľa sa na vytváraní podmienok pre plynulú realizáciu národného projektu,
 • podieľa sa na kontrole a efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov národného projektu ( plánovanie, organizovanie, riadenie, zabezpečenie a kontrola aktivity projektu),
 • podieľa sa na kontrole oprávnenosti výdavkov národného projektu v rámci zúčtovania žiadostí o platbu;
 • podieľa sa na komplexnej príprave procesov na priebežné monitorovanie aktivít národného projektu,
 • podieľa sa na kontrole vývoja fyzických a finančných ukazovateľov implementácie národného projektu, ktoré zabezpečujú útvary participujúce na implementácii národného projektu,
 • podieľa sa na spracovávaní a kontrole podkladov a podporných dokumentov za účelom úhrady výdavkov jednotlivých aktivít národného projektu, na vykonávaní základnej finančnej kontroly,
 • zabezpečuje plnenie povinností prijímateľa v súvislosti s monitorovaním národného projektu;
 • zabezpečuje mesačné spracovávanie monitorovacích údajov (merateľných ukazovateľov) k žiadosti o platbu;
 • zabezpečuje vypracovanie metodických postupov a usmernení v rámci implementácie a monitorovania národného projektu;
 • zabezpečuje spracovávanie monitorovacích správ a za ich predkladanie na Riadiaci orgán;

Platová trieda: 9, funkčný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača:

 • II. stupeň VŠ vzdelania

Prax: skúsenosť s výkonom projektového   manažmentu   v projekte financovanom zo zdrojov EÚ výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Juliana Tekáčová

                                              Telefón: 02/204 55 797

                                                E-mailjuliana.tekacova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                Špitálska 8

                                                812 67 Bratislava

 Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 25.11.2021.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.

  

Dátum vytvorenia stránky: 05.11.2021

Tlačiť