Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - manažér projektu v rámci koordinácie národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

VKPD 6/2022

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKPD 6/2022

Názov projektu: „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“

ITMS projektu: ITMS 2014+:312041T237

Doba trvania projektu: 30.11.2022

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – manažér projektu.

Organizačný útvar: sekcia rodiny, odbor koordinácie národných projektov, sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb.

Počet voľných miest: 1, (doba určitá, do trvania projektu 30.11.2022)

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Osoba zodpovedná za rozpočet projektu: Mgr. Barbora Prokopová

Hlavné úlohy:

 • Koordinuje implementáciu národného projektu v súčinnosti s príslušnými útvarmi pre metodickú oblasť riadenia aktivít projektu, s príslušnými manažérmi pre oblasť riadenia výdavkov s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a partnermi projektu v rámci pôsobnosti odboru;
 • Koordinuje implementáciu národného projektu v oblasti publicity,  monitoringu a vyhodnotenia;
 • Zabezpečuje plnenie povinností prijímateľa v súvislosti s monitorovaním národného projektu;
 • Zodpovedá za uplatňovanie príslušných interných noriem ústredia pre oblasť tvorby a koordinácie implementácie projektov a ostatných interných noriem v rámci činností v pôsobnosti odboru v súvislosti s implementáciou národného projektu;
 • Zodpovedá za tvorbu rozpočtu národného projektu;
 • Spolupracuje s riadiacim orgánom v rámci zabezpečenia implementácie národného projektu, pri spracúvaní žiadostí o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), zodpovedá za uchovávanie zmluvy,  dodatkov a akceptačných stanovísk;
 • Zodpovedá za vypracovanie Záväzných postupov a usmernení pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci implementácie a monitorovania národného projektu;
 • Vykonáva základnú a administratívnu finančnú kontrolu v rámci pôsobnosti odboru pri realizácii národného projektu,
 • Plní ďalšie úlohy podľa pokynov predstaveného.

Platová trieda: 9, funkčný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POŽIADAVKY ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Prax: prax v rámci projektového manažmentu v projektoch financovaných z finančných prostriedkov EÚ minimálne 1 rok.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, skúsenosti s plánovaním, sociálne a komunikačné zručnosti, angažovanosť, profesionalita,schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie.

Požadované odborné znalosti:  

 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón: 02 20455797

E-mail: juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • motivačný list,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, v čestnom vyhlásení o bezúhonnosti a profesijnom štruktúrovanom životopise.                                                                                                                                                                                                                                                                                             Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.7.2022. V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 22.06.2022

Tlačiť