Sekcia riadenia

 

Sekcia riadenia komplexne zabezpečuje organizačné a administratívne zázemie pre činnosť generálneho riaditeľa a vedúceho služobného úradu a pre administratívne a odborné riadenie.

Napomáha pri koordinačnej činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny  v pôsobnosti ich územných obvodov.

Riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti projektového riadenia. V spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi Ústredia PSVR participuje na príprave koncepcie projektového riadenia a predkladá návrhy na realizáciu aktivít Ústredia PSVR. Koordinuje  a metodicky usmerňuje organizačné útvary projektového riadenia úradov PSVaR.

Zabezpečuje vypracovávanie materiálov pre MPSVaR SR a  pripravuje návrhy stanovísk k návrhom právnych predpisov a materiálom v pôsobnosti sekcie. Predkladá návrh koncepcie činnosti Ústredia PSVR v  pôsobnosti sekcie s dôrazom na projektové návrhy.

Riadi a koordinuje úlohy vyplývajúce z činnosti svojich odborov a referátov v pôsobnosti sekcie a plní ďalšie úlohy súvisiace s obsahom a zameraním činnosti sekcie.

 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac