Osobný úrad

 

Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov podľa zákona o štátnej službe.

Zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Ústredia PSVR podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce a podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti.

Vedie, kompletizuje a vyhodnocuje dochádzku zamestnancov Ústredia PSVR, vedie osobné spisy a prehľady týkajúce sa zamestnancov Ústredia PSVR, zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo schvaľovania vnútorných organizačných štruktúr a rozpisov miest úradov PSVR, ktoré eviduje a archivuje, eviduje a uchováva originály schválených organizačných štruktúr a originály organizačných poriadkov DeD, koordinuje činnosť vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov úradov PSVR.

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac