Odbor právny

 

Odbor právny zabezpečuje súhrnné právne stanoviská pre potreby Ústredia PSVR, právne stanoviská pre iné subjekty mimo internej potreby nie sú prípustné, v legislatívnej činnosti pripomienkuje návrhy zákonov, resp. ich noviel, pripomienkuje a participuje na tvorbe interných noriem jednotlivých útvarov Ústredia PSVR, spracúva interné materiály (stanoviská) týkajúce sa činnosti Ústredia PSVR, posudzuje zmluvy podpisované generálnym riaditeľom Ústredia PSVR s inými právnickými alebo fyzickými osobami a ich dodatky, participuje na formovaní právneho vedomia zamestnancov Ústredia PSVR, spracúva informácie o priebehu konania pri vymáhaní pohľadávok, zastupuje Ústredie PSVR v konaní pred súdmi, notármi, exekútormi a  orgánmi činnými v trestnom konaní, participuje na vytváraní vzorov zmlúv a rozhodnutí, v ktorých ako zmluvná strana vystupuje Ústredie PSVR.

Poskytuje komplexné právne služby súvisiace s činnosťou Ústredia PSVR, vedie evidenciu zriaďovateľských listín DeD, vyhotovuje nové zriaďovateľské listiny a dodatky k zriaďovateľským listinám, poskytuje právne poradenstvo DeD pri riešení súdnych sporov, v ktorých je DeD účastníkom.

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac