Odbor kontroly

 

Odbor kontroly koordinuje kontrolnú činnosť s organizačnými útvarmi Ústredia PSVR, s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a s ďalšími štátnymi orgánmi. Vypracúva návrh zamerania kontrolnej činnosti na príslušné obdobie, plní úlohy v oblasti vonkajšej i vnútornej kontroly Ústredia PSVR v súčinnosti s ostatnými organizačnými útvarmi Ústredia PSVR, vykonáva kontrolu podľa zákona o kontrole v štátnej správe a následnú finančnú kontrolu podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Zabezpečuje vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach v spolupráci s vecne príslušným odborným útvarom Ústredia PSVR, zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona o petičnom práve v spolupráci s vecne príslušným odborným útvarom Ústredia PSVR.

Rozhoduje v prvom stupni o udelení pokuty podľa zákona o kontrole v  štátnej správe, zákona o finančnej kontrole, zákona o službách zamestnanosti a zákona o sťažnostiach, koordinuje a usmerňuje činnosť vnútornej kontroly na Ústredí PSVR a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a DeD v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia PSVR.

Metodicky usmerňuje výkon kontrolných akcií úradov práce, sociálnych vecí a rodiny súvisiacich s následnou finančnou kontrolou.

Vybavuje operatívne podania súvisiace s kontrolnou činnosťou, agendou petícií a sťažností, spracováva výstupné materiály, vyžiadané ústrednými orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Spolupracuje s  orgánmi činnými v  trestnom konaní a plní oznamovaciu povinnosť v prípade podozrenia z trestnej činnosti, pri  prešetrovaní petícií a sťažností spolupracuje s ostatnými orgánmi štátnej správy a verejnej správy.

 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac