Sekcia sociálnych vecí a rodiny

 

Sekcia sociálnych vecí a rodiny riadi, koordinuje, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí a rodiny, zabezpečuje v  rozsahu svojej pôsobnosti riešenie a realizáciu úloh Ústredia PSVR patriacich do jej pôsobnosti.

Riadi, koordinuje, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti štátnych sociálnych dávok. Riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vo veciach podpory sociálneho začlenenia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Riadi, koordinuje, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Riadi, koordinuje, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy na úseku pomoci v hmotnej núdzi občanom, na úseku poskytovania dotácií a náhradného výživného.

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac