Sekcia služieb zamestnanosti

 

Sekcia služieb zamestnanosti riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti služieb zamestnanosti, zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti riešenie a realizáciu úloh ústredia patriacich do jej pôsobnosti. Zabezpečuje vypracovávanie materiálov pre Ministerstvo PSVaR SR a  pripravuje návrhy stanovísk k návrhom právnych predpisov a materiálom v pôsobnosti sekcie.

Spolupracuje so sekciou ekonomiky a so sekciou projektového riadenia pri spracúvaní ekonomických dopadov na zmeny návrhov právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, posudzuje efektivitu metodík v oblasti financovania služieb zamestnanosti, navrhuje ich zdokonalenie alebo zmenu. Zabezpečuje spoluprácu sekcie s ostatnými organizačnými útvarmi Ústredia PSVR, s MPSVaR SR, s inými orgánmi štátnej správy a samosprávy a inými organizáciami. Vypracováva a predkladá návrh priorít na príslušný rok v oblasti zamestnanosti.

Spolupracuje so sekciou projektového riadenia pri vypracúvaní návrhov národných projektov pre oblasť služieb zamestnanosti, zodpovedá a metodicky usmerňuje implementáciu aktivít z príslušných národných projektov, projektov na úradoch PSVaR a nástrojov aktívnych opatrení trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti.

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac