Sekcia ekonomiky

 

Sekcia ekonomiky zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti riešenie a realizáciu úloh Ústredia PSVR patriacich do jej pôsobnosti. Predkladá výhľadové návrhy rozpočtov v oblasti príjmov a výdavkov. Vytvára metodiku pre ekonomické a iné procesy prierezového charakteru, ak ju nevytvárajú iné organizačné útvary. Vykonáva právne poradenstvo pre vnútornú potrebu sekcie ekonomiky, pripravuje podklady ku kolektívnemu vyjednávaniu v zásadných ekonomických otázkach.

Komplexne zabezpečuje evidenciu objednávok, obeh a ich kontrolu, v rozsahu svojej pôsobnosti pripomienkuje interné materiály Ústredia PSVR a priamo vybavuje pripomienkovanie materiálov v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Metodicky riadi vymáhanie pohľadávok v zahraničí, metodicky riadi a usmerňuje činnosti rozpočtového procesu Ústredia PSVR, úradov PSVR a štátnych DeD, organizuje prípravu a spracovanie podkladov pre zostavenie rozpočtu v oblasti príjmov a výdavkov, vypracováva komplexné podklady návrhu rozpočtu.

 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac