Kontakty

Riaditeľ úradu, prierezové oddelenia

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka ÚPSVaR Partizánske PhDr.Gabriela Ďurinová 318 3 038/2442101 Durinova.Gabriela@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Štiglic Milan, Ing. 328 3 038/2442130 milan.stiglic@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Ing. Alena Strempeková 324 3 038/2442192 alena.strempekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Strychová Darina, Bc. Mgr. 202 2 038/2442310 Darina.Strychova@upsvr.gov.sk
Bošany, Skačany, Livina, Livinské Opatovce Kristová Zuzana, Mgr. 201 2 038/2442313 Zuzana.Kristova@upsvr.gov.sk
Brodzany, Hradište, Klátová Nová Ves - Janova Ves, Nedanovce Letavayová Zuzana, Ing. 201 2 038/2442313 Zuzana.Letavayova@upsvr.gov.sk
Partizánske, Šípok: Horská, Nadlice Jamrichová Gabriela, Mgr. 229 2 038/2442316 Gabriela.Jamrichova2@upsvr.gov.sk
Občania mesta Partizánske bez adresy Partizánske , Šípok: Janka Kráľa, Malinovského, Pod Šípkom, Lúčna, Zelená Vavrová Alexandra, Bc. 230 2 038/2442322 Alexandra.Vavrova@upsvr.gov.sk
EURES, informačno - poradenské služby podľa § 42 , vyhotovovanie oznámení Dobravská Martina, Ing. 231 2 038/2442303 Martina.Dobravska@upsvr.gov.sk
J. Švermu, Kukučína, Nám. Mieru, Sládkovičova, Slobody, T. Vansovej, Lomonosovova, Lesná, 29. augusta, Gumárenská, Moyzesova, Obuvnícka, Pribinova, Malé Bielice - Topoľčianska, Žabokrecká, Prvá za parkom, Druhá za parkom, Šimonovany - Cintorínska, Dolná, Horná, Jilemnického, Južná, Kúpeľná, Skléníková, Poľná, Pod Baštou, Komínová, Majerská, Slnečná, Stredná, Šimonovianska, Nemocničná, cesta 9. mája, Bezručova, Brezová, Dlhá, Domovina, J. Bottu, Nitrianska, Pekárenská, Puškinova, Tajovského, Tehelná, Záhradnícka, Záhumnie, Podjavorínskej, Návojovce - A.Dubčeka, A. Hlinku, Gen. M.R. Štefánika, Kolónia, Pod záhradkami, Potočná, Spojovacia, St. cesta, Trenčianska, Zádvorie, Za ihriskom, Ovocná, Priehrady, Viničná, Malá Okružná Medeková Gabriela, Ing. 232 2 038/2442317 Gabriela.Medekova@upsvr.gov.sk
Partizánske, centrum: Februárová, Makarenkova, Družstevná Partizánske, Luhy I : Generála Svobodu, Nádražná, Veľké Kršteňany Gajdošová Jana, Bc. 233 2 038/2442320 Jana.Gajdosova@upsvr.gov.sk
Partizánske, centrum: Hurbanova, Kpt. Nálepku, Námestie SNP, Rooseweltova, Štúrová, Riečna, 1. mája, Červená, Hrnčíriková, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Krátka, Nábrežná, Pod Salašom, Rudolfa Jašíka,Októbrová, Slovanská, Sokolská, Strojárenská, Školská, Škultétyho, Pažiť, Veľké Uherce, Veľká Okružná Lauková Barbora, Mgr. 234 2 038/2442456 Barbora.Laukova@upsvr.gov.sk
Veľké Bielice: Agátová, Bazová, Bielická, Dlhé diely, Dolinky, Hlavná, Hôrka, Lipová, Mostová, Nová, Športovcov, Topoľová, Budovateľská, Javorová, Lány, Nábr. Belanky, Priečna, Víťazná, Za vodou, Ku mlynu, Železničná, Turčianky, Veľký Klíž, Veľké Uherce Valuchová Alica, Ing. 235 2 038/2442319 alica.valuchova@upsvr.gov.sk
Kolačno, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Žabokreky n/N, Ostratice Tofil Lucia 236 2 038/2442510 Lucia.Tofil @upsvr.gov.sk
Chynorany, Ješkova Ves, Krásno Líšková Daniela 237 2 038/2442315 Daniela.Liskova@upsvr.gov.sk
recepcia - vystavovanie potvrdení o poberaní dávok Jamrichová Natália, Ing. 232 2 038/24423137 natalia.jamrichova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - predchádzajúci súhlas zamestnávateľovi na prepustenie osoby so ZP, agenda plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, agenda cudzincov. Martinkovič Ján, Ing. 224 2 038/2442152 Jan.Martinkovic@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - nahlasovanie voľných pracovných miest, hromadné prepúšťanie Obert Tomáš, Mgr. 203 2 038/2442312 Tomas.Obert@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - nahlasovanie voľných pracovných miest, hromadné prepúšťanie Lauková Erika, Mgr. 203 2 038/2442312 Erika.Laukova@upsvr.gov.sk
pracovisko Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 60/6
koordinátorka agendy služieb pre občana, vypracovanie odpovedí na dožiadania, spolupráca - súdy, polícia, exekútori Poštrková Iveta, Bc. 21 1 038/ 2443 312 postrkova.iveta@upsvr.gov.sk
Ulice: A. Dubčeka, Gorazdova, K nemocnici, Mlynská, Pažiť, SNP, Vodná nádrž Obec: Podlužany Čečková Jana, Bc. 31 1 038/ 2443 512 Jana.Ceckova@upsvr.gov.sk
Informačné a poradenské služby pre UoZ, Evidencia záujemcov o zamestnanie Kubík Ondrej, Mgr. 31 1 038/ 2443 512 Ondrej.Kubik@upsvr.gov.sk
Ulice: 5. apríla, Cibislavská, Husitská, J. C. Hronského, J. Jesenského, J. Kráľa, K priehrade, Komenského, Kukučínova, Lúčna, Matice slovenskej , Moyzesova, M. Urbana, Slatinská, Svätoplukova Laurincová Eva, Ing. 31 1 038/ 2443 512 Eva.Laurincova@upsvr.gov.sk
Obce: Biskupice, Dolné Ozorovce, Dvorec, Haláčovce, Horné Ozorovce, Chudá Lehota, Krásna Ves, Kšinná, Malé Chlievany, Veľké Hoste, Závada pod Čiernym vrchom Jurkovičová Adriana 30 1 038/ 2443 313 Adriana.Jurkovicova@upsvr.gov.sk
Ulice: A.Hlinku, Clementisova, Hollého, J.G. Tajovského, J. Matušku , K Zornici, M.R.Štefánika, Na vŕštek, Partizánska, Pribinova, Rumunská, Sládkovičova, Strážovská, Školská, Textilná, Vystrkov, Radlinského, Rokošská, Záfortňa Kajanová Ľubica 30 1 038/ 2443 313 Lubica.Kajanova@upsvr.gov.sk
Obce: Čuklasovce, Dolné Držkovce, Horné Držkovce, Látkovce, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Vysočany, Zlatníky, Žitná-Radiša Ulice: Mojmírova, Trenčianska cesta Macková Lucia 29 1 038/ 2443 316 Lucia.Mackova2@upsvr.gov.sk
Obce: Prusy, Ruskovce, Rybany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Trebichava Ulice: Palkovičova, Novomeského Václaveková Elena 26 1 038/ 2443 311 Elena.Vaclavekova@upsvr.gov.sk
Obce: Horné Naštice, Libichava, Ľútov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Pochabany, Pravotice Ulice: Rastislavova, Žitná Sabová Radoslava 26 1 038/ 2443 311 Radoslava.Sabova@upsvr.gov.sk
občania mesta bez adresy Ulice: 9. mája, A.Kmeťa,Bernoláková, Družstevná, F. Urbánka,Farská, Hviezdoslavova, J. Bottu, J.Kačku, K štadiónu, Ľ. Podjavorinskej, Sasinkova, Vajanského nábrežie, Za valy Obce: Borčany, Brezolupy, Jerichov, Cimenná, Čierna Lehota, Dežerice, Dolné Naštice, Dubnička, Šišov, Timoradza Raučinová Radka, Bc. 29 1 038/ 2443 316 radka.raucinova@upsvr.gov.sk
agenda cudzincov Križanová Martina 25 1 038/ 2443 315 Martina.Krizanova@upsvr.gov.sk
nahlasovanie voľných pracovných miest, spolupráca so zamestnávateľmi Švantnerová Barbora, Mgr. 25 1 038/ 2443 315 Barbora.Svantnerova@upsvr.gov.sk
vydávanie potvrdení - PvHN, ŠSD, o evidencii UoZ, preberanie dokladov Kramár Jozef, Ing. recepcia prízemie 038/ 2443 552 Jozef.Kramar@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Mgr. Pavol Dragula 211 2 038/2442300 pavol.dragula@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúca oddelenia Mgr. Jana Struhárová 204 2 038/2442450 Jana.Struharova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúci oddelenia Kiaba Róbert Ing. 311 3 038/2442191 robert.kiaba@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum (AC)
Vedúci aktivačného centra (AC) Bc. Tomáš Domin 215 2 038/2442552 tomas.domin@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Krčmáriková Denisa 215 2 038/2442115 denisa.krcmarikova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Mittuch Róbert 215 2 038/2442116 robert.mittuch@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Kováčiková Denisa 215 2 038/2442115 Denisa.kovacikova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – agenda Bánovce nad Bebravou Klačková Miroslava, Bc. 4 1 038/2443604 miroslava.klackova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – agenda Bánovce nad Bebravou Tomka Rastislav, Mgr. 4 1 038/2443604 rastislav.tomka@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Nám. SNP 151/6, Partizánske Recepcia: 038/2442 999 pe@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Struhárová Jana, Mgr. 204 2 038/2442450 jana.struharova@upsvr.gov.sk
ESF Hlavinová Mária, Ing. 207 2 038/2442223 maria.hlavinova@upsvr.gov.sk
ESF Tiererová Zuzana, Ing. 207 2 038/2442223 zuzana.tiererova@upsvr.gov.sk
ESF Uríková Lucia , Mgr. 208 2 038/2442452 Lucia.Urikova@upsvr.gov.sk
§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
§ 54 Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac "Chceme byť aktívni na trhu na trhu práce" (50+) Ridziková Antonia 209 2 038/2442314 antonia.ridzikova@gmail.com
§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Machová Daniela, Mgr. 205 2 038/2442404 daniela.machova@upsvr.gov.sk
§ 54 - "Cesta z kruhu nezamestnanosti"
§ 50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest
§ 16-18 Výbor pre otázky zamestnanosti Marko Peter, Ing. 216 2 038/2442400 peter.marko@upsvr.gov.sk
§ 54 Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania v rámci NP "Šanca na zamestnanie"
§ 50j Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti
§ 32 sprostredkovanie zamestnania - poskytovanie náhrady časti cestovných výdavkov Danková Mária 217 2 038/2442318 maria.dankova@upsvr.gov.sk
§§ 55 -60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre nepodnikateľské a podnikateľské subjekty
§ 54 Príspevok na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa Magátová Tatiana, Bc. 218 2 038/2442405 tatiana.magatova@upsvr.gov.sk
§§ 55 - 60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre podnikateľské subjekty SRO
§§ 55, 57 - 60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre SZČO a podnikateľov Zábojníková Klaudia, Mgr. 218 2 038/2442403 klaudia.zabojnikova@upsvr.gov.sk
§54 Regionálne projekty
§ 54 Príspevok na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť Joneková Monika, Mgr. 220 2 038/2442401 Monika.Jonekova@upsvr.gov.sk
§ 54 Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov prostredníctvom samozamestnania
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou Mittuchová Stanislava 220 2 038 2442 401 Stanislava.Mittuchova@upsvr.gov.sk
§53a Príspevok na podporu mobility za prácou
§52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Tomová Eva, Mgr. 221 2 038/2442221 eva.tomova@upsvr.gov.sk
§53b - príspevok na dopravu do zamestnania
§ 52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
§51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
§53a- príspevok na presťahovanie za prácou Ivanková Ľubica 223 2 038/2442451 lubica.ivankova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania - OPAV

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kiaba Róbert Ing. 311 3 038/2442191 robert.kiaba@upsvr.gov.sk
referent - poradenstvo, vzdelávanie Magátová Lenka, PhDr. 228 2 038/2442 455 Lenka.Magatova@upsvr.gov.sk
referent - poradenstvo, vzdelávanie Baďurová Renáta Mgr. 215 2. 038/2442453 renata.badurova@upsvr.gov.sk
pracovisko Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 60/6
referent - poradenstvo, vzdelávanie,§ 53,§ 32 Bitarovská Viera Mgr. 3 prízemie 038/2443451 viera.bitarovska@upsvr.gov.sk
referent - poradenstvo, vzdelávanie Grgulová Daša Mgr. 3 prízemie 038/2443451 dasa.grgulova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Nám. SNP 151/6, Partizánske Recepcia: 038/2442 999 pe@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Duchoňová Iveta, Mgr. 116 1 038/ 2442 500 Iveta.Duchonova@upsvr.gov.sk
Podpora ochrany detí pred násilím Andrášová Adriana, Mgr. 110/1 1 038/ 2442 700 Adriana.Andrasova@upsvr.gov.sk
psychologička Obertová Miroslava, PhDr. 128 1 038/ 2442 620 Miroslava.Obertova@mpsvr.gov.sk
psychologička Grachová Natália, Mgr. 128 1 038/ 2442 620 Natalia.Grachova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúci oddelenia Pápay Tomáš, Mgr. 125 1 038/ 2442 600 Tomas.Papay@upsvr.gov.sk
Boriková Renáta, Ing. 129 1 038/ 2442 605 Renata.Borikova@upsvr.gov.sk
Sámelová Darina, Mgr. 124 1 038/ 2442 604 Darina.Samelova@upsvr.gov.sk
Mosná Katarína, Mgr. 103 1 038/ 2442 603 Katarina.Mosna@upsvr.gov.sk
Belanská Erika, Mgr. 104 1 038/ 2442 601 Erika.Belanska@upsvr.gov.sk
Žiaková Miriam, Mgr. 105 1 038/ 2442 121 Miriam.Ziakova@upsvr.gov.sk
Lacková Katarína Mgr. 129 1 038/ 2442 605 Katarina.Lackova2@upsvr.gov.sk
Hodoško Štefan, Mgr. 123 1 038/ 2442 220 Stefan.Hodosko@upsvr.gov.sk
Šuhajdová Vladimíra Mgr. 126 1 038/ 2442 602 Vladimira.Suhajdova@upsvr.gov.sk
Hüberová Martina, PhDr. 126 1 038/ 2442 602 Martina.Huberova@upsvr.gov.sk
Ďurianová Lucia, Mgr. 103 1 038/ 2442 603 Renata.Borikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Kližanová Jana, Mgr. 108 1 038/ 2442 550 Jana.Klizanova@upsvr.gov.sk
Bezáková Soňa, Ing. 120 1 038/ 2442 513 Bezakova.Sona@upsvr.gov.sk
Farszká Oľga, Bc. 110 1 038/ 2442 516 Olga.Farzska@upsvr.gov.sk
Kopálová Helena, Mgr. 119 1 038/ 2442 512 Helena.Kopalova@upsvr.gov.sk
Eliášová Alena, Bc. 119 1 038/ 2442 512 Alena.Eliasova@upsvr.gov.sk
Bebjaková Petra, Bc. 110 1 038/ 2442 516 Petra.Bebjakova@upsvr.gov.sk
Olachová Zuzana, Mgr. Bc. 119 1 038/ 2442 512 Zuzana.Foltanova@upsvr.gov.sk
Kováčová Želmíra, Bc. 120 1 038/ 2442 513 Zelmira.Kovacova@upsvr.gov.sk
Krajčíková Monika, Bc. 122 1 038/ 2442 553 Monika.Krajcikova@upsvr.gov.sk
Melounová Nikola, Bc. 122 1 038/ 2442 553 Nikola.Melounova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia Režová Andrea, PhDr. 109 1 038/ 2442 670 Andrea.Rezova@upsvr.gov.sk
Gábrišová Soňa, Ing. 121 1 038/ 2442 172 Hradiska.Sona@upsvr.gov.sk
Kováčiková Katarína, PhDr. 107 1 038/ 2442 642 Katarina.Pavleova@upsvr.gov.sk
Vlčková Anežka, Mgr. 106 1 038/ 2442 673 Anezka.Vlckova@upsvr.gov.sk
Monika Chalupová, Mgr. 122 1 038/ 2442 553 Monika.Chalupova@upsvr.gov.sk
koordinátor Balážková Beáta, Ing. 132 1 038/ 2442 640 Beata.Balazkova@upsvr.gov.sk
Tasaryová Jana, Mgr. 131 1 038/ 2442 643 Jana.Tasaryova@upsvr.gov.sk
Drábeková Jana, Mgr. 101 1 038/ 2442 641 Jana.Drabekova@upsvr.gov.sk
Koišová Marta, Mgr. 130 1 038/ 2442 644 Marta.Koisova@upsvr.gov.sk
pracovisko Bánovce nad Bebravou
Sládkovičova 60/6, Bánovce nad Bebravou
Recepcia: 038/2443 999
pe@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru Duchoňová Iveta, Mgr. 24 1 038/ 2443 670 Iveta.Duchonova@upsvr.gov.sk
psychologička Obertová Miroslava, PhDr. 15/1 prízemie 038/ 2443 620 Miroslava.Obertova@upsvr.gov.sk
psychologička Zengövá Petra, Mgr. 15/1, 18 prízemie 038/ 2443 620 Petra.Zengova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
koordinátor Vaňová Jana, PhDr. 40 1 038/ 2443 600 Jana.Vanova@upsvr.gov.sk
Ševčíková Martina, Mgr. 33 1 038/ 2443 601 Martina.Sevcikova@upsvr.gov.sk
Košíková Erika, Ing. 32 1 038/ 2443 602 Erika.Kosikova@upsvr.gov.sk
Melcerová Katarína, PhDr. 32 1 038/ 2443 602 Katarina.Melcerova@upsvr.gov.sk
Kasalová Silvia, PhDr. 34 1 038/ 2443 319 Silvia.Kasalova@upsvr.gov.sk
Karabová Bašková Eva, PhDr. PhD. 33 1 038/ 2443 601 Katarina.Kucova@upsvr.gov.sk
Mikuš Martin, Mgr. 38 1 038/ 2443 553 Martin.Mikus@upsvr.gov.sk
Bukovanová Katarína, Mgr. 38 1 038/ 2443 553 Katarina.Bukovanova@upsvr.gov.sk
Masárová Elena, Mgr. 34 1 038/ 2443 319 Elena.Masarova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
koordinátor Kmeťová Denisa, Ing. 36 1 038/ 2443 510 Denisa.Kmetova@upsvr.gov.sk
Dúhová Mária, Bc. 35 1 038/ 2443 550 Maria.Duhova@upsvr.gov.sk
Moráveková Eva, Bc. 35 1 038/ 2443 550 Eva.Moravekova@upsvr.gov.sk
Bátorová Mária, Bc. 35 1 038/ 2443 550 Maria.Batorova@upsvr.gov.sk
Kubanyiová Elena 37 1 038/ 2443 514 Elena.Kubanyiova@upsvr.gov.sk
Gergelová Veronika, Mgr. 38 1 038/ 2443 553 Veronika.Gergelova@upsvr.gov.sk
Karmanová Monika, Bc. 38 1 038/ 2443 553 Monika.Karmanova@upsvr.gov.sk
Balážová Lenka, Ing. 37 1 038/ 2443 514 Lenka.Balazova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
koordinátor Šipulová Katarína, Mgr. 7 prízemie 038/ 2443 640 Katarina.Sipulova@upsvr.gov.sk
Látkoczyová Jana, Mgr. 8 prízemie 038/ 2443 641 Jana.Latkoczyova@upsvr.gov.sk
Ďurkovičová Kristína, Mgr. 1 prízemie 038/ 2443 673 Kristina.Durkovicova@upsvr.gov.sk
Lukačovičová Alena, Bc. 5 prízemie 038/ 2443 643 Alena.Lukacovicova@upsvr.gov.sk
Pračková Izabela, Bc. 5 prízemie 038/ 2443 643 Izabela.Prackova@upsvr.gov.sk
Kapsová Yma, Bc. 2 prízemie 038/ 2443 672 Yma.Kapsova@upsvr.gov.sk
Toporová Zuzana, Mgr. 2 prízemie 038/ 2443 672 Zuzana.Toporova@upsvr.gov.sk
Prochádzková Dominika Bc. 38 1. 038/ 2443 553 Dominika.Prochadzkova@upsvr.gov.sk
späť