Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Kto je uchádzač o zamestnanie

UoZ je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý
a/ nie je zamestnanec,
b/ nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu,
c/ neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
d/ nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie, alebo cudzine
Uchádzač o zamestnanie môže:
a/ vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, ak mzda alebo odmena nepresahuje 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, alebo
b/ poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky, na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa môžu na základe osobného podania písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny prihlásiť občania:

Občan, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie odo dňa osobného podania písomnej žiadosti.

Písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si občan podáva osobne na:

  1. ÚPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
  2. Detašovanom pracovisku v Podolínci, Nám. Mariánske č. 4, Podolínec, tel. 052/2449330 (pre obyvateľov mesta Podolínec a obcí Nižné Ružbachy a Lomnička


Ak uchádzač o zamestnanie požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich /7/ kalendárnych dní odo dňa :
a/ skončenia zamestnania, zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania
b/ skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
c/ skončenia sústavnej prípravy na povolanie, zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení sústavnej prípravy na povolanie
d/ skončenia osobnej celodennej starostlivosti o dieťa, zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej starostlivosti o dieťa
e/ skončenia osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru, zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru, starostlivosť o takúto osobu sa preukazuje čestným vvyhlásením
f/ skončenia dočasnej práceneschopnosti, zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po skončení dočasnej práceneschopnosti
g/ skončenia invalidity, zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení invalidity
h/ skončenia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po ukončení výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody
i/ právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku, zaradí sa do evidencie UoZ odo dňa nasledujúceho po právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku

Doklady potrebné k evidencii

Po ukončení pracovného pomeru:
- platný občiansky preukaz
- vypísaná "Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie /ďalej len UoZ/"
- fotokópiu zápočtového listu, resp. pracovnej zmluvy a ukončenie pracovného pomeru
- v prípade, že zamestnanie bolo postupne u viacerých zamestnávateľov je potrebné doniesť
všetky zápočtové listy, resp. pracovné zmluvy a ukončenie pracovného pomeru - fotokópie
- fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 
Po ukončení alebo prerušení živnosti:
- platný občiansky preukaz
- vypísaná "Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ"
- kópiu Živnostenského listu, ukončenie resp. prerušenie živnosti
- fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 
Po ukončení strednej školy:
- platný občiansky preukaz
- vypísaná "Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ"
- potvrdenie o štúdiu na strednej škole (od - do, študijný odbor)
- fotokópiu výučného listu, maturitného vysvedčenia
- doklad o neprijatí na ďalšie štúdium, resp. o prijatí na externé štúdium
 
Po ukončení vysokej školy:
- platný občiansky preukaz
- vypísaná "Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ"
- potvrdenie o ukončení štúdia a dĺžke jeho trvania
- fotokópiu diplomu
 
Po ukončení materskej dovolenky alebo ďalšej materskej dovolenky:
- platný občiansky preukaz
- vypísaná "Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ"
- potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku
- potvrdenie o ďalšej materskej dovolenke
- fotokópiu rodného listu dieťaťa (detí), o ktoré sa starala
- fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 
Po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti /PN/:
- platný občiansky preukaz
- vypísaná "Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ"
- fotokópiu ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti
- doklady o ukončení pracovného pomeru, ak bol pred nástupom na PN
- fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 
Po ukončení výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody:
- platný občiansky preukaz
- vypísaná "Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ"
- fotokópiu dokladu o skončení výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody
- fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 
Dobrovoľne nezamestnaný (po vyradení z evidencie):
- platný občiansky preukaz
- vypísaná "Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ"
- fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 
Po ukončení osobnej starostlivosti o blízku osobu:
- platný občiansky preukaz
- vypísaná "Žiadosť o zaradenie do evidencie"
- doklad o dĺžke starostlivosti o blízku osobu
- fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 
Po ukončení invalidity, resp. zníženie invalidity:
- platný občiansky preukaz
- vypísaná "Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ"
- rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o priznaní, resp. odňatí ivalidného dôchodku, výmer dôchodku
- fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 
 
Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan ktorý :
a/ sa sústavne pripravuje na povolanie
b/ plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku,
c/ je dočasne práceneschopný
d/ má nárok na materské
e/ má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,
f/ bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa §36 ods. 1 písm. n) a odseku 2, a to po obdobie jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie ustanovené v § 36 ods. 3,
g/ nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 ods. 1 alebo § 57 ods. 1. na ktorú  mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57, a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia tejto povinnosti
h/ nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 a 2,
i/ nepredloží doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v lehote podľa odseku 2.
 
Skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je uchádzač o zamestnanie povinný preukázať.
 
Informácie o poberaní dávky v nezamestnanosti

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa, bližšie informácie o dávke môžete získať na stránke Sociálnej poisťovne.

S účinnosťou od 1. apríla 2014 Sociálna poisťovňa nebude pri podávaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti požadovať od uchádzačov o zamestnanie, aby predkladali vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“.

Uvedené tlačivo doteraz Sociálnej poisťovni predkladal uchádzač o zamestnanie – žiadateľ o dávku v nezamestnanosti , ktorý o jeho vystavenie požiadal svojho zamestnávateľa alebo bol o vystavenie a doručenie tohto tlačiva požiadaný pobočkou Sociálnej poisťovne priamo zamestnávateľ.

Sociálna poisťovňa bude tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“ žiadať výlučne v sporných prípadoch, a to priamo od zamestnávateľa UoZ – žiadateľa o dávku v nezamestnanosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
Dátum aktualizácie: 05.01.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac