Voľné pracovné miesta

Zamestnávateľom je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Za zamestnávateľa sa považuje aj:

 • organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať fyzickú osobu do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu a z toho dôvodu požiada úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere zamestnanca.
 • Ako zamestnávateľ nesmiete zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinného stavu.
 • Pri výbere zamestnanca nesmiete vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú národnosti, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, politických postojov, členstva v odborových organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie, informácie, ktoré odporujú dobrým mravom, a osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa.
 • Ak niektorý údaj od občana požadujete ste povinný na požiadanie občana preukázať nutnosť vyžadovaného osobného údaja.
 • Kritériá na výber zamestnanca musia zaručovať rovnosť príležitostí pre všetkých občanov

Voľné pracovné miesto je novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto.

 • Voľné pracovné miesto môžete nahlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rôznymi formami: osobne zamestnancom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - agentom pre pracovné miesta, telefonicky, faxom alebo elektronicky cez webový portál www.ISTP.sk. (Príloha Nahláška voľného miesta [ XLSX 26.5 kB])
 • Ak máte svoje sídlo, alebo sídlo organizačnej jednotky mimo územia Slovenskej republiky, resp. ak máte voľné pracovné miesto s miestom výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky môžete nahlásiť voľné pracovné miesto priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, na útvare EURES (Európske služby zamestnanosti). Nahlásené voľné pracovné miesto budú zverejnené na portáli útvaru EURES http://www.eures.sk/.
 • V prípade ďalších otázok pri nahlasovaní voľných pracovných miest môžete kontaktovaťzamestna úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa - agenta pre pracovné miesta.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže po dohode s Vami zorganizovať výberové konanie priamo u Vás alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Postup realizácie výberového konania:

 • vyplňte tlačivo „Nahláška voľného pracovného miesta“ a doručte ju (osobne, faxom, elektronicky, prostredníctvom ww.ISTP.sk ...) na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • zamestnanec úradu - agent pre pracovné miesta si s Vami telefonicky, príp. e-mailom dohodne termín a miesto realizácie výberového konania
 • na základe Vašich požiadaviek na obsadenie voľného pracovného miesta agent pre pracovné miesta zabezpečí kvalitatívny predvýber uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, ktorých úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predvolá na výberové konanie
 • na výberovom konaní zástupca Vašej spoločnosti môže odprezentovať požiadavky na obsadenie voľného pracovného miesta a priamo na mieste si môže urobiť predvýber vhodných kandidátov
 • v prípade ďalších otázok kontaktujte agenta pre pracovné miesta.
Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
Dátum aktualizácie: 29.09.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac