Oddelenie aktívmych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívmych opatrení trhu práce a ESF

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca odd. Ing. Eva Mišíková 15 1. 044/2443400 eva.misikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, 54 Projekty a programy -NP Praxou k zamestnaniu, §54 projekty a programy – NP Zosúladenie rodinného a pracovného života Bc. Renáta Grilusová 13 1. 044/2443403 renata.grilusova@upsvr.gov.sk
radca, § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe- NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 51a Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní- NP Úspešne na trhu práce, § 51a Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní- NP Úspešne na trhu práce, § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ Alena Bocková 13 1. 044/2443411 alena.bockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §52a Príspevok na aktivačnú činnosť, § 54 Projekty a programy- NP Reštart pre mladých UoZ 2, § 54 Projekty a programy – NP Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných UoZ na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti Mgr. Lucia Furdeková 14 1. 044/2443413 lucia.furdekova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou UoZ, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53b Príspevok na dopravu do zamestnania, § 53c Príspevok na presťahovanie za prácou Bc. Darina Remeníková 16 1. 044/2443406 darina.remenikova@upsvr.gov.sk
radca, § 53g Kompenzačné príspevky integračnému podniku, § 54 Projekty a programy - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Ľubica Sirotiaková 16 1. 044/2443407 lubica.sirotiakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 53f Príspevok integračnému podniku, § 54 Projekty a programy Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, § 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, Gabriela Muchová 16 1. 044/2443402 gabriela.muchova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Bc. Lenka Božeková 14 1. 2443412 lenka.bozekova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 32 ods. 12 písm. d) náhrada, časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, agenda ESF PhDr. Jana Muráňová 23 1. 044/2443234 jana.muranova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, agenda ESF Mgr. Alena Cabanová 23 1. 044/2443233 alena.cabanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, §57 Príspevok občanovi so ZP na SZČ Mgr. Miroslava Potočková 23 1. 044/2443414 miroslava.potockova@upsvr.gov.sk
späť