Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

manažér monitoringu - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Číslo výberového konania:   VKP 23 /2018

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny“ - manažér monitoringu

Počet voľných miest:  1 (doba určitá – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu realizácie národného projektu, predpokladaný nástup je 01.02. 2019 do 30.11.2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb

 

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny“, za ktoré je zodpovedná sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb. Činnosti budú zamerané najmä na:

 • koordináciu a metodické riadenie monitorovania národného projektu v súčinnosti s príslušnými manažérmi pre oblasť riadenia projektu a v súčinnosti s príslušnými útvarmi pre metodickú oblasť riadenia aktivít projektu a s príslušnými útvarmi, ktoré zabezpečujú realizáciu aktivít projektu;
 • zabezpečenie plnenia povinností prijímateľa v súvislosti s monitorovaním národného projektu;
 • mesačné spracovávanie monitorovacích údajov (merateľných ukazovateľov) k Žiadosti o platbu;
 • vypracovanie metodických postupov a usmernení v rámci implementácie a monitorovania národného projektu;
 • spracovávanie monitorovacích správ a za ich predkladanie na Riadiaci orgán;
 • uplatňovanie príslušných interných noriem ústredia pre oblasť tvorby a koordinácie implementácie projektov a ostatných interných noriem v rámci činností v pôsobnosti odboru v súvislosti s implementáciou národného projektu;
 • spracovanie informácii o vývoji a realizácii národného projektu;
 • kontrolu vývoja fyzických a finančných ukazovateľov implementácie národného projektu, ktoré zabezpečujú útvary participujúce na implementácii národného projektu;
 • vykonáva priebežné sledovanie pokroku projektu;
 • zodpovedá za správne evidovanie výsledkov projektu a vypracováva monitorovacie správy;
 • podieľa sa na vykonávaní základnej finančnej kontroly;

Platová trieda: 9, funkčný plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 01.01.2019

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: v požadovanej oblasti je výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť predpisov a nariadení z oblasti európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20 455 974

E-mail:   Lea.Bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                Špitálska 8

                                                812 67 Bratislava

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, a profesijnom štruktúrovanom životopise;

 

Termín podania žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 18.12.2018 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré adresy sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor telefonicky, preto uveďte svoj telefonický kontakt vo svojej žiadosti.

  

Tlačiť