Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Odborník na program vedenia prípadovej sociálnej práce zamestnanec na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

VKP 1/2019

Kraj: Bratislavský

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 1/2019

Funkcia: : zamestnanec na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru   v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - odborník na program vedenia prípadovej sociálnej práce (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.1 Podpora koordinácie práce s rodinou, 1.1.1 Rozvoj profesionality zamestnancov/zamestnankýň orgánov SPOD a SK úradov PSVR a centier, 1.1.1.2 Rozvoj a profesionalizácia výkonu prípadovej sociálnej práce)

Počet voľných miest: 2

Doba určitá – do septembra 2019. Rozsah prác vykonávaných mimo pracovného pomeru je max. 200h/osoba.

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Hlavné úlohy:  Vytvorenie Programu vedenia prípadovej sociálne práce, zameraného na obsah a procesy komplexného zhodnotenia situácie dieťaťa a rodiny a nastavenia koordinovanej pomoci dieťaťu (napr. zhodnotenie potrieb a zdrojov rodiny, indikačné kritéria pre voľbu opatrení a odborných metód, vrátane formy a časového rozsahu, spolupráca orgánu SPODaSK a centra), s využitím aktuálnych poznatkov zo súvisiacich spoločenských oblastí.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 

Požadované vzdelanie uchádzača: II. stupeň VŠ vzdelania v spoločenských a behaviorálnych vedách, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EU, najmenej 3 roky praxe v predmetnej oblasti

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón: 02/204 55 797

E-mail: juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
  • motivačný list;
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti;
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, čestnom prehlásení o bezúhonnosti a profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.1.2019

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti. 

Tlačiť