Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – vytvorenie programu výkonu opatrení SPODaSK v centre pobytovou formou pre dieťa a jeho rodinu na základe dohody (aktivita 1. Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.3 Podpora odbornej pomoci dieťaťu a jeho rodine vykonávanej v centre pobytovou formou na základe dohody)

VKPD 6/2019

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKPD 6/2019

Funkcia: zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – vytvorenie programu výkonu opatrení SPODaSK v centre pobytovou formou pre dieťa a jeho rodinu na základe dohody (aktivita 1. Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.3 Podpora odbornej pomoci dieťaťu a jeho rodine vykonávanej v centre pobytovou formou na základe dohody)

Počet voľných miest: 3

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 120 hodín/1 odborník, predpokladaný začiatok realizácie aktivity je apríl 2019.

Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a rodiny, Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Hlavné úlohy

vytvorenia podrobného a komplexného programu výkonu opatrení pobytovou formou pre dieťa a jeho rodinu na základe dohody – program bude obsahovať komplex odborných metód a postupov práce na pomoc dieťaťu a podporu rodiny v plnení jej základných funkcií, zohľadňujúcich špecifická vykonávania opatrení pobytovou formou, použiteľných na podporu riešenia rôznych situácií dieťaťa/rodiny tak, aby ich bolo zároveň možné využiť počas časovo rôzne nastavených intervencií. Vo vytvorenom programe budú zapracované aktuálne poznatky zo súvisiacich spoločenských oblastí.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v spoločenských a behaviorálnych vedách, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ, najmenej 3 roky praxe v danej oblasti.

Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele s o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón:  02/204 55 797

E-mail:  juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

 Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska 8

                                            812 67 Bratislava

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 8. 3. 2019. 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.

  

Tlačiť