Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – vytvorenie, inovovanie a implementácia programov „Dieťa a rozvod/rozchod“ a „Rodičia a rozvod“ (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.1 Podpora koordinácie práce s rodinou, 1.1.2 Rozvoj poradensko-psychologických služieb pre dieťa a rodinu)

VKPD 8/2019

Kraj: Bratislavský

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKPD 8/2019

Funkcia:  zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – vytvorenie, inovovanie a implementácia programov „Dieťa a rozvod/rozchod“ a „Rodičia a rozvod“ (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.1 Podpora koordinácie práce s rodinou, 1.1.2 Rozvoj poradensko-psychologických služieb pre dieťa a rodinu).

Počet voľných miest: 1 (odborník)

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 240 hodín/1 odborník.

Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a rodiny, Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Hlavné úlohy

 • vytvorenie programu „Dieťa a rozvod/rozchod“ na podporu práce s dieťaťom v rozvodovej/rozchodovej situácii v rodine, obsahom ktorého budú aj aktivity na sprevádzanie dieťaťa pred, počas a po rozvode manželstva/rozchode rodičov tak, aby sa eliminovali negatívne dopady rozvodu/rozchodu na psychický vývin dieťaťa (poradensko-psychologický a psychodiagnostický proces s dieťaťom a jeho rodinným systémom); 
 • inovácia existujúceho poradenského programu „Rodičia a rozvod“ pre prácu psychológov/psychologičiek s rodičmi v rozvode/rozchode, ktorý bude obsahovať aktivity na sprevádzanie a zvládanie rozvodu/rozchodu u rodičov, vypracovanie indikačných kritérií pre prácu s programom na RPPS, diagnostiku a stanovenie úrovní konfliktu medzi manželmi/rodičmi dieťaťa, určenie rôznych fáz rozchodu, určenie časovej dotácie jednotlivých tém (napr. nadobudnutie zručností v postupoch a technikách práce s rodičmi dieťaťa v rozvode/rozchode) s cieľom eliminovať negatívne dopady rozvodu/rozchodu na schopnosť zachovať zdravé a efektívne rodičovstvo.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ, prax min. 3 roky psychologickej praxe v oblasti psychologickej a poradenskej práce s dieťaťom alebo manželského, partnerského, rodinného poradenstva.

Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov  v znení zákona č. 578/2004 Z. z., Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele s o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:   Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón:  02/204 55 797

E-mail:  juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

 Adresa služobného úradu:             Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                            Špitálska 8

                                                            812 67 Bratislava

 Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 22.4.2019. 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti. 

Tlačiť