Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – na vytvorenie programu metód sociálnej práce a iných odborných činností zameraných na prácu s rodinou v rozvodovej/rozchodovej situácii, (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.2 Podpora dostupnosti a profesionality ambulantnej a/alebo terénnej formy práce v centrách, časť 1.2.2 Podpora skvalitnenia odborných činností, vykonávaných zamestnancami centra – zameraná na metódy sociálnej práce a iné odborné činností zamerané na prácu s rodinou v rozvodovej/rozchodovej situácii)

VKPD 12/2019

Kraj: Bratislavský

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKPD 12/2019

Funkcia: zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – na vytvorenie programu metód sociálnej práce a iných odborných činností zameraných na prácu s rodinou v rozvodovej/rozchodovej situácii, (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.2 Podpora dostupnosti a profesionality ambulantnej a/alebo terénnej formy práce v centrách, časť 1.2.2 Podpora skvalitnenia odborných činností, vykonávaných zamestnancami centra – zameraná na metódy sociálnej práce a iné odborné činností zamerané na prácu s rodinou v rozvodovej/rozchodovej situácii)

Počet voľných miest: 3 (odborníci)

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 200 hodín/1 odborník, predpokladaný začiatok realizácie aktivity je júl 2019.

Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a rodiny, Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Hlavné úlohy: vytvorenie programu metód sociálnej práce a iných odborných činností zameraných na prácu s rodinou v rozvodovej/rozchodovej situácii - vytvorený program (vrátane komplexu metód a postupov) bude zameraný na podporu skvalitnenia vykonávania opatrení SPODaSK ambulantnou/terénnou formou v centrách v prípadoch, keď nie sú rodičia detí schopní efektívne samostatne riešiť rodičovské konflikty, resp. iné situácie súvisiace s rozvodovou/rozchodovou situáciou v rodine.  Vo vytvorenom programe budú zapracované aktuálne poznatky zo súvisiacich spoločenských oblastí.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v spoločenských a behaviorálnych vedách, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ, najmenej 3 roky praxe v danej oblasti.

Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele s o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Juliana Tekáčová

 Telefón:  02/204 55 797

 E-mail:  juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

 

 Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                Špitálska 8

                                                812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 31.7.2019. 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti. 

Tlačiť