Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Asistent projektového manažéra - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III, „NP DEI NS III“, kód ITMS 2014+:312041T237 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

VKPD 14/2019

Kraj: Bratislavský

                                                                                    Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKPD 14/2019

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III, „NP DEI NS III“, kód ITMS 2014+: 312041T237 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – asistent projektového manažéra

Počet voľných miest: 1, (doba určitá na 2 roky, s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb

Miesto výkonu práce: Ústredie PSVaR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, za ktoré je zodpovedná sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb. Asistent projektového manažéra vykonáva najmä nasledovné činnosti:

 • podieľa sa na riadení činností projektového tímu, dodržiavanie časového harmonogramu národného projektu,
 • podieľa sa na vytváraní podmienok pre plynulú realizáciu národného projektu,
 • podieľa sa na kontrole a efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov národného projektu ( plánovanie, organizovanie, riadenie, zabezpečenie a kontrola aktivity projektu),
 • podieľa sa na kontrole oprávnenosti výdavkov národného projektu v rámci zúčtovania žiadostí o platbu;
 • podieľa sa na komplexnej príprave procesov na priebežné monitorovanie aktivít národného projektu,
 • podieľa sa na kontrole vývoja fyzických a finančných ukazovateľov implementácie národného projektu, ktoré zabezpečujú útvary participujúce na implementácii národného projektu,
 • podieľa sa na spracovávaní a kontrole podkladov a podporných dokumentov za účelom úhrady výdavkov jednotlivých aktivít národného projektu, na vykonávaní základnej finančnej kontroly,
 • zabezpečuje plnenie povinností prijímateľa v súvislosti s monitorovaním národného projektu;
 • zabezpečuje mesačné spracovávanie monitorovacích údajov (merateľných ukazovateľov) k Žiadosti o platbu;
 • zabezpečuje vypracovanie metodických postupov a usmernení v rámci implementácie a monitorovania národného projektu;
 • zabezpečuje spracovávanie monitorovacích správ a za ich predkladanie na Riadiaci orgán;

 

Platová trieda: 9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: preukázateľná prax v rámci projektového manažmentu v projekte financovanom zo zdrojov EÚ výhodou

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón:  : 02/204 557 97

E-mail:   juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                               Špitálska č. 8    

                                               812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii, čestnom vyhlásení o bezúhonnosti, profesijnom štruktúrovanom životopise Europass ako aj o ovládaní štátneho jazyka.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15. júla 2019.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu Ústredia PSVaR (viď vyššie) kontaktnej osobe alebo e-mailom kontaktnej osobe. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Tlačiť