Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: lektor – "Rodičia a rozvod" (aktivita 1. Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5. Podpora prehlbovania znalostí a spôsobilosti odborných zamestnancov/ zamestnankýň v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5.9 Vzdelávanie v programe "Rodičia a rozvod"

VKPD 15/2019

Kraj: Bratislavský

                                             Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKPD 15/2019

Funkcia:  zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ (ďalej len: „NP DEI NS III“), kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: lektor –„Rodičia a rozvod“ (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5 Podpora prehlbovania znalostí a spôsobilosti odborných zamestnancov/zamestnankýň v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5.9 Vzdelávanie v programe „Rodičia a rozvod“).

Počet voľných miest: 1 (lektor)

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 48 hodín/1lektor. Predpokladaný začiatok realizácie aktivity je október 2019.

Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a rodiny, Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Hlavné úlohy

 • vytvorenie a realizácia vzdelávania programu „Rodičia a rozvod“ . Cieľovou skupinou vzdelávania sú psychológovia a psychologičky, pôsobiaci v Centrách pre deti a rodiny v rámci NP DEI NS III, psychológovia a psychologičky Referátov psychologicko-poradenských služieb úradov PSVR (kmeňoví i novoprijatí, pôsobiaci v rámci NP DEI NS III), psychológovia a psychologičky Ústredia PSVR.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ, prax min. 3 roky psychologickej praxe v oblasti psychologickej a poradenskej práce s dieťaťom alebo manželského, partnerského, rodinného poradenstva.

Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov  v znení zákona č. 578/2004 Z. z., Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele s o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:           

Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón:  02/204 55 797

E-mail:  juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

 Adresa služobného úradu:                    

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 Špitálska 8

 812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 5.9.2019.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.

  

Tlačiť