Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ (ďalej len: „NP DEI NS III“), kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: lektor vzdelávacej aktivity „Dieťa a rozvod / rozchod“ (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5 Podpora prehlbovania znalostí a spôsobilosti odborných zamestnancov/zamestnankýň v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5.10 Vzdelávanie v programe „Dieťa a rozvod / rozchod“).

VKPD 17/2019

Kraj: Bratislavský

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKPD 17/2019

Funkcia:  

Zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ (ďalej len: „NP DEI NS III“), kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: lektor vzdelávacej aktivityDieťa a rozvod / rozchod“ (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5 Podpora prehlbovania znalostí a spôsobilosti odborných zamestnancov/zamestnankýň v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5.10 Vzdelávanie v programe „Dieťa a rozvod / rozchod“).

Počet voľných miest: 4 (lektori)

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 336 hodín/max. 4 lektori spolu/projekt, počas realizácie NP DEI NS III.

Termín predpokladaného začiatku lektorovania vyššie uvedeného vzdelávania je v 01/2020.

Organizačný útvar:

Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach, sekcia sociálnych vecí a rodiny.

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Hlavné úlohy

Lektorovanie vzdelávania v súlade s vytvoreným programom „Dieťa a rozvod/rozchod“. Cieľovou skupinou vzdelávania sú psychológovia a psychologičky, pôsobiaci v Centrách pre deti a rodiny v rámci NP DEI NS III, psychológovia a psychologičky Referátov psychologicko-poradenských služieb úradov PSVR (kmeňoví i novoprijatí, pôsobiaci v rámci NP DEI NS III), psychológovia a psychologičky Ústredia PSVR.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ, prax min. 3 roky psychologickej praxe v oblasti psychologickej a poradenskej práce s dieťaťom alebo manželského, partnerského, rodinného poradenstva.

Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov  v znení zákona č. 578/2004 Z. z., Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele s o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:           

Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón:  02/204 55 797

E-mail:  juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:          Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                           Špitálska 8

                                                           812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 20.11.2019.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu Ústredia PSVaR (viď vyššie) kontaktnej osobe alebo emailom kontaktnej osobe. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt prosím uveďte vo svojej žiadosti. 

Tlačiť