Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ (ďalej len: „NP DEI NS III“), kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: lektor/lektorka – Prípadová sociálna práca s rodinou.

VKPD 19/2019

Kraj: Bratislavský

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKPD 19/2019

Funkcia:  zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ (ďalej len: „NP DEI NS III“), kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: lektor/lektorka – Prípadová sociálna práca s rodinou (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5 Podpora prehlbovania znalostí a spôsobilosti odborných zamestnancov/zamestnankýň v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5.1 Vzdelávanie „Prípadová sociálna práca s rodinou“).

Počet voľných miest: 10 (lektorov)

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 792 hodín/max. 10 lektorov spolu/projekt, počas realizácie NP DEI NS III. Termín predpokladaného začiatku lektorovania vyššie uvedeného vzdelávania je v 02/2020.

Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a rodiny, Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach.

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Hlavné úlohy: lektorovanie vzdelávania v téme s názvom „Prípadová sociálna práca s rodinou“ v súlade s vytvoreným programom „Prípadová sociálna práca s rodinou“ vrátane zohľadnenia špecifík sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Cieľovou skupinou vzdelávania sú zamestnanci oddelení SPODaSK úradov PSVR i zamestnanci Ústredia PSVR.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v spoločenských a behaviorálnych vedách alebo učiteľstve, vychovávateľstve a pedagogických vedách, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ, prax min. 3 roky v predmetnej oblasti.

Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele s o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:           

Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón:  02/204 55 797

E-mail:  juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

 Adresa služobného úradu:            

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 13.1.2020.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu Ústredia PSVaR (viď vyššie) kontaktnej osobe alebo e-mailom kontaktnej osobe. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.

  

Tlačiť