Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – zameraný na prehodnotenie procesov a optimalizáciu vnútornej štruktúry oddelení SPODaSK úradov PSVR (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.1 Podpora koordinácie práce s rodinou, časť 1.1.1.1 Pilotné overenie reštrukturalizácie agend oddelení SPODaSK

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKPD 2/2020

Funkcia: zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – zameraný na prehodnotenie procesov a optimalizáciu vnútornej štruktúry oddelení SPODaSK úradov PSVR (aktivita 1. Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.1 Podpora koordinácie práce s rodinou , časť 1.1.1.1 Pilotné overenie reštrukturalizácie agend oddelení SPODaSK)

Počet voľných miest: 4 (odborníci)

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 350 hodín/1 odborník/ projekt, predpokladaný začiatok realizácie aktivity je apríl 2020.

Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a rodiny, Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Hlavné úlohy

S ohľadom na zásadné zmeny vo výkone oddelení SPODaSK, osobitne s ohľadom na vznik centier pre detí a rodiny s rôznorodými programami a postupné profilovanie rolí oddelení a centier, je potrebné zhodnotiť najmä rôzne organizačné usporiadanie jednotlivých agend v rámci oddelení SPODaSK, navrhnúť a pilotne overiť reštrukturalizáciu agend oddelení SPODaSK a následne formulovať a realizovať odporúčania pre prax za účelom podpory koordinácie práce s rodinou (vrátene spolupráce s centrami).

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v humanitných, sociálnych, ekonomických a právnych vedách, informačných vedách, matematike, informačných a komunikačných technológiách resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ, najmenej 3 roky praxe v predmetnej oblasti.

Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele s o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:           

Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón:  02/204 55 797

E-mail:  juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

 

 Adresa služobného úradu:                              

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 2.3.2020. 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.

  

Tlačiť