Schválené priority na rok 2021

 

                     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín

Námestie slobody č. 1                                                                                026 01 Dolný Kubín

 

                                                                                                    

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín vypracoval a zverejňuje na základe schválených priorít Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

 

plán vykonávania opatrení na rok 2021

 

pre svoj územný obvod okresu Dolný Kubín, ktorého sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia opatrení v oblasti

 

„opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately"

 

v zmysle § 73.ods. 2 písm. e.) bod 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

 

         PRIORITA 1.        

         Názov priority:

         Výchovné opatrenie: uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa o dieťa stará,  

         povinnosť zúčastniť sa na výchovnom alebo na sociálnom programe - § 12 ods. 1.

         písm. d) Zákona č. 305/2005 Z. z.

       Cieľ priority:

       Podpora a pomoc deťom, rodičom  alebo osobe , ktorá sa osobne stará o dieťa, širšej

           rodine, iným participujúcim subjektom zúčastňujúcim sa na podpore a pomoci rodine.

           Predchádzanie, eliminácia a odstraňovanie sociálno-patologických prejavov v správaní

           dieťaťa, mladistvého, pomoc pri odstraňovaní porúch správania, aktívne

           a zmysluplné trávenie voľného času.

           Cieľová skupina:

           Maloleté deti , rodičia alebo osoby ktoré sa starajú o dieťa a ktorým bolo uložené

           výchovné opatrenie. Predpokladaný počet detí - 8 spolu aj za účasti svojich rodičov.

           Spôsob zabezpečenia: prostredníctvom akreditovaného subjektu, alebo

         prostredníctvom sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho

           pracovníka.

           Organizačné zabezpečenie: výzva na podávanie projektov

         

        

           PRIORITA 2.

           Názov priority:

           Zabezpečenie mediácie ako odbornej metódy na uľahčeniekonfliktných situácií

           v rodine - § 11 ods. 3. písm. a) Zákona č. 305/2005 Z. z.

 

C i e ľ:

           Podpora a pomoc maloletým deťom pri zvládaní rôznych záťažových situácií, podpora

           a pomoc rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa ktorí si bez pomoci iného

           nedokážu vyriešiť problémy a konflikty v rodine. Mediácia ako odborná metóda by

           mala napomôcť riešiť aj konfliktné situácie v rodine, narušené vzťahy rodičov

            a rodinné spory pred rozvodom, počas rozvodu a po rozvode, či v rodinách

           s neusporiadanými právami a povinnosťami k deťom, ktorých rodičia neboli

           zosobášení, aby rodičia opäť vedeli a boli schopní prevziať na seba rodičovskú

           zodpovednosť. Predpokladaný počet je 7 rodín.

  

           Spôsob zabezpečenia: verejným obstarávaním

 

 

 

 

       V Dolnom Kubíne: 29.06.2020                                             Ing. Miroslav Málik

                                                                                                                  riaditeľ úradu

                                                                                                                  


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.06.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac