Podpora ochrany detí pred násilím

   Ochrana detí pred násilím

 

Od polovice októbra 2017 bola zriadená funkcia koordinátora ochrany detí pred násilím na regionálnej úrovni v zmysle národného projektu za účelom napĺňania aktualizovanej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.

Koordinátor bude plniť v rámci problematiky ochrany detí pred násilím tieto úlohy:

  • podporovať a rozvíjať komunikáciu, organizovať a viesť spoločné pracovné stretnutia,
  • systematicky pracovať na prehlbovaní vzájomnej spolupráce všetkých dotknutých subjektov, ako napríklad orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, útvarov Policajného zboru, prokuratúry, súdov, škôl a zdravotníckych zariadení, neziskových organizácií, obcí a samosprávnych krajov,
  • zabezpečovať preventívne osvetové a vzdelávacie aktivity s podporou predmetných subjektov,
  • analyzovať situáciu v oblasti výskytu násilia na deťoch v územnom obvode, a to s dôrazom na fungovanie identifikácie a intervencie,
  • spolupracovať a poskytovať súčinnosť daným subjektom,
  • podporovať realizáciu opatrení v súvislosti s plnením Národnej Stratégie na ochranu detí pred násilím na celonárodnej úrovni a plniť ďalšie súvisiace úlohy.

Kontakty a ďalšie informácie:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

www.facebook.com/NKSpreRPNnD

Mgr. Iveta Fedorová

Koordinátor ochrany detí pred násilím

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

+421 43 2444502

+421 918 973 555

fedorova.iveta@upsvr.gov.sk

Dátum vytvorenia stránky: 04.04.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac