Projekt "Pomôž svojej obci"

Cieľ projektu

Cieľom projektu je podpora a motivovanie UoZ pomáhať formou aktivačnej činnosti svojej komunite vždy, keď si to situácia bude vyžadovať.  

 

Časový harmonogram realizácie projektu

Projekt: „Pomôž svojej obci“

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie aktivity

Prijímanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov

12/2019

8/2020

Podpisovanie dohôd o poskytnutí finančných príspevkov

12/2019

8/2020

Úhrada príspevkov konečným užívateľom

1/2020

12/2020

 

Oprávnená aktivita projektu

Poskytovanie     finančného   príspevku   na   vykonávanie     aktivačnej   činnosti     podľa §54 ods. 1 písm. c)   zákona o  službách zamestnanosti. Aktivačná činnosť formou služieb

pre obec alebo samosprávny   kraj podporuje motiváciu nezamestnaného občana angažovať sa v rámci vlastnej komunity.

 

Aktivačné práce pre obec alebo samosprávny kraj nezamestnaný občan môže vykonávať najviac počas šiestich mesiacov (bez možnosti predĺženia alebo opakovaného vykonávania počas jednej evidencie) v rozsahu maximálne 20 hodín týždenne najviac 80 hodín mesačne.

Podpora môže byť naviazaná len na činnosti, ktoré nie sú hospodárskymi činnosťami.

 

Oprávnení žiadatelia

  • obce a rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec,
  • samosprávne kraje a rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj,
  • UoZ (Cieľová skupina) podľa § 6 a znevýhodnení UoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti, odo dňa ich zaradenia do evidencie, ktorí nie sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a nie sú fyzickou osobou alebo členmi domácnosti v hmotnej núdzi.

Výška finančného príspevku pre UoZ

Finančný príspevok pre UoZ na vykonávanie aktivačnej činnosti poskytuje úrad vo výške 130,90€ mesačne na základe uzatvorenej dohody a evidencie dochádzky. Evidenciu dochádzky predkladá na úrad zamestnávateľ. UoZ nežiada o výplatu príspevku. Paušálny mesačný príspevok na aktiváciu UoZ (130,90€) sa kráti o pomernú časť za každý deň neprítomnosti na základe evidencie dochádzky (t.j. za každý deň neprítomnosti o 6,54€).

 

Výška finančného príspevku pre zamestnávateľa

Finančný príspevok pre   zamestnávateľa na   úhradu   nevyhnutných nákladov súvisiacich s vykonávaním   aktivačnej   činnosti za   každého UoZ sa poskytuje, pre rok 2020 vo výške 57,54€.

 

Žiadosti zamestnávateľov o poskytnutie finančného príspevku budú schvaľované územne príslušným Výborom pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“).

V prípade mimoriadnych a kalamitných situácií, v časovej tiesni, žiadosti neschvaľuje výbor, ale riaditeľ úradu, členovia výboru sú následne o jeho rozhodnutí informovaní.

 

Posledný termín predloženia žiadosti o úhradu platby, po ktorom nebude možné zo strany úradu žiadosť o úhradu platby akceptovať je 30.11.2020.

Dátum vytvorenia stránky: 10.01.2020
Dátum aktualizácie: 21.01.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac