Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Sabol Martin, Ing. 127 3 057/2440 400 martin.sabol@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 2 - Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného programu ZUoZ a mladého UoZ - NEET s následným pokračovaním formou práce; NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 3 - Podpora zamestnávania ZUoZ; § 54 NP "Cesta na trh práce 3 " - Opatrenie č. 1, 2 Sisková Lucia, Mgr. 126 3 057/2440 404 lucia.siskova@upsvr.gov.sk
§ 49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť; § 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť; § 52a - Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby; NP - Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 1 - Podpora SZČO; § 54 Podpora udržania PM pre SZČO v čase mimoriadnej situácie; NP - Prax pre maladých; Tajomník komisie na posudzovanie podnikateľských zámerov; Asistentka Výboru pre otázky zamestnanosti Sokolová Katarína, Mgr. 126 3 057/2440 404 katarina.sokolova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou; § 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou; § 53c - Príspevok na presťahovanie; § 50 Príspevok na podporu ZUoZ; NP - Aktivácia znevýhodnených UoZ - opatrenie č. 3 (okres HE + SV) Barňáková Mária, Ing. 125 3 057/2440 405 maria.barnakova@upsvr.gov.sk
§ 56 - Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP a na ich zachovanie; § 56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní; § 57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť; § 59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta; § 60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov; NP Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka; NP - Individualizované poradenstvo pre ZUoZ; NP Pomáhame odídencom - poradenstvo; Príspevok na starostlivosť o dieťa; NP - Aktivácia znevýhodnených UoZ - opatrenie č. 1 (okres HE+SV) Kaňuchová Mária, Mgr. 125 3 057/2440 405 maria.kanuchova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 (§ 54) - Kompas+, Repas+; NP Podpora integračného podniku; NP Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti III; NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa; NP Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami ÚPSVR; NP Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit); NP Pomáhame odídencom - vzdelávanie Lysá Miroslava, Mgr. 124 3 057/2440 406 miroslava.lysa@upsvr.gov.sk
§ 49 - Príspevok na SZČO; § 54 - NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 1 Benejová Mária, Ing. 123 3 057/2440 409 maria.benejova@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) - náhrada časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním výverového konania; NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 3 - Podpora zamestnávania ZUoZ Hudáková Marianna, Ing. 123 3 057/2440 409 marianna.hudakova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 2 - Podpora mentorovanéo zapracovania ako súčasti pracovného programu ZUoZ a mladého UoZ - NEET s následným pokračovaním formou praxe, NP Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit) Chvostaľová Magdaléna, Mgr. 123a 3 057/2440 411 magdalena.chvostalova@upsvr.gov.sk
§ 55 - CHD a CHP; § 56 - Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP - okres SNINA; § 56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní - okres SNINA; § 56 - Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP - okres SNINA; § 57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na SZČ - okres SNINA; § 59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta - okres SNINA; § 60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov - okres SNINA; NP Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka; NP - Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit) Kmecová Martina, Mgr. 92 2 057/2440 401 martina.kmecova@upsvr.gov.sk
§ 53f - Umiestňovací príspevok integračnému podniku; § 53g - Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku; § 55 - CHD a CHP - okres Humenné; § 56 - Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP - okres Humenné; § 56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní - okres Humenné; § 57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na SZČ - okres Humenné; § 59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta - okres Humenné; § 60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov - okres Humenné Katanová Katarína, Mgr. 92 2 057/2440 401 katarina.katanova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou - okres SNINA; NP - Aktivácia znevýhodnených UoZ - opatrenie č. 3 (okres Humenné) Vašková Viera, Ing. 93 2 057/2440 407 viera.vaskova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou - okres SNINA; Feretová Andrea, Mgr. 93 2 057/2440 407 andrea.feretova@upsvr.gov.sk
§ 51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní; NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 1 - Podpora vytvárania PM (dofinancovanie); NP Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit); NP - Aktivácia znevýhodnených UoZ - opatrenie č. 3 (zamestnávatelia) Rohaľová Hyacinta, Ing. 91a 2 057/2440 402 hyacinta.rohalova@upsvr.gov.sk
§ 50 - Príspevok na podporu zamestnávania ZUoZ; NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 1 - Podpora vytvárania PM (dofinancovanie); NP - Aktivácia znevýhodnených UoZ - opatrenie č. 3 (okres Snina) Mészárosová Gabriela 91 2 057/2440 403 gabriela.meszarosova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou - okres Humenné; § 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou; § 53c - Príspevok na presťahovanie za prácou; (okres HUMENNÉ) Lukáčová Zuzana 90 2 057/2440 408 zuzana.lukacova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou - okres Humenné; § 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou; § 53c - Príspevok na presťahovanie za prácou; (okres HUMENNÉ) Nováková Michala, Mgr. 90 2 057/2440 408 michala.novakova@upsvr.gov.sk
§ 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť; § 52a - Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby; NP - Prax pre mladých (okres Snina); NP - Aktivácia znevýhodnených UoZ - opatrenie č. 2 (okres Snina) Rosoľanková Alena, Mgr. 81 2 057/2440 410 alena.rosolankova@upsvr.gov.sk
NP - Prax pre mladých (okres Humenné); NP - Aktivácia znevýhodnených UoZ - opatrenie č. 2(okres Humenné) Smolejová Lenka, Mgr. 81 2 057/2440 410 lenka.smolejova@upsvr.gov.sk
späť