Postupy v oblasti služieb zamestnanosti

Postupy v oblasti služieb zamestnanosti

  • všetkým klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu oznamujeme, že všetky termíny na úrade práce sa odkladajú do odvolania
  • za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie budú úrady považovať žiadosť zaslanú e-mailom bez elektronického podpisu alebo elektronicky podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo osobne (vo výnimočných prípadoch) v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa skončenia zamestnania
  • nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nepovažuje za porušenie povinností; ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom, alebo e-mailom
  • nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností
  • nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej práceneschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny sa počas trvania krízovej situácie nebude považovať za porušenie povinností
  • prerušujeme všetky poradenské služby a aktivity pre uchádzačov
  • ak sa klient pri správnom konaní počas obdobia krízovej situácie nedostaví na výzvu úradu, úrad konanie vo veci vyradenia preruší až do skončenia krízového režimu.
  • všetkým klientom oddelenia AOTP, ktorí majú uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku, ktorí žiadajú o poskytnutie príspevku, ktorí predkladajú žiadosti o úhradu platby, doklady k úhrade oprávnených nákladov v rámci AOTP a pod., aby predmetné doklady a dokumenty počas celého obdobia zasielali prioritne poštou alebo do elektronickej schránky úradu.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 16.12.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac