Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

Od 15.6.2020, ak bude mať občan záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého bydliska občana) môže si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie jedným z uvedených spôsobov uvedených v § 34 ods. 1, alebo podľa § 72al, odst. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:

  • osobne, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu alebo
  • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
  • elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny si občan môže priniesť už vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vzor žiadosti si môže stiahnuť z https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141 

Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania. 

Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti.  

Postup občana pri podaní žiadosti elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu: 

  • občan si stiahne tlačivo žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141
  • vyplní žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • na stránke https://www.upsvr.gov.sk/ je zobrazená mapa Slovenska. Občan sa klikom na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad PSVR), kde má trvalý pobyt, dostane na webovú stránku príslušného úradu PSVR,
  • po otvorení stránky konkrétneho úradu PSVR si občan v ľavej modrej časti nájde položku „Kontakty“. V „Kontaktoch“ si podľa rozdelenia vyberie meno príslušného zamestnanca oddelenia služieb pre občana a jeho emailovú adresu,
  • ak si občan nevie priradiť príslušného zamestnanca na oddelení služieb pre občana, žiadosť môže zaslať aj na vedúceho oddelenia služieb pre občana, resp. na vedúceho úseku príslušného pracoviska,
  • občan na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie emailom zasiela aj doklad o skončení pracovného pomeru, skončenia štúdia .... (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu). Maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 15 MB,
  • za deň podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje deň zaslania žiadosti emailom; po doručení žiadosti na úrad bude následne občana kontaktovať zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia služieb pre občana.

 

Dátum vytvorenia stránky: 12.06.2020
Dátum aktualizácie: 19.06.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac