„Burzy informácií“ realizované na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2007

Hlavnou myšlienkou tejto aktivity bolo osloviť, informovať a najmä usmerniť rozhodovanie žiakov pri voľbe strednej školy. Poskytnúť dostatok informácií o povolaniach, študijných odboroch a vývoji na trhu práce, aby si čo najstarostlivejšie zvolili profesijnú dráhu so zámerom cielenejšieho rozvoja osobnosti a zároveň efektívnejšieho vstupu na trh práce. Aktivitu úradov s veľkým záujmom privítali aj zástupcovia škôl a výchovní poradcovia.
Burzy informácií boli realizované na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny SR v októbri a novembri 2007 (okrem Úradu PSVaR Piešťany, ktorý burzu informácií realizoval v jarných mesiacoch). Z 3 923 pozvaných zástupcov pozvanie prijalo 2 281 zástupcov stredných a základných škôl, zamestnávateľov, VÚC, miest a obcí, KŠÚ a pedagogicko-psychologických služieb.
Burzy informácií sa aktívne zúčastnilo 665 stredných škôl a 805 základných škôl, 575 zamestnávateľov.
Burza informácií splnila nasledovné ciele:
- nadviazanie spolupráce s partnermi na trhu práce na regionálnej úrovni za účelom zvýšenia vzájomnej informovanosti o vývoji na trhu práce a potrebách štruktúry povolaní vo vzťahu k tvorbe voľných pracovných miest u strategických investorov a kľúčových zamestnávateľov,
- poukázanie na problémy v oblasti poradenstva pre voľbu povolania na základných školách zo strany výchovných poradcov – nedostatok kariérnych poradcov, nedostatočný časový priestor a pod.,
- identifikácia problémov, ktoré spôsobujú súčasné princípy financovania stredného školstva,
- zvýšenie informovanosti žiakov a rodičov o možnostiach uplatnenia absolventov po ukončení strednej školy na trhu práce.
Všetky strany, ktoré na tomto podujatí participovali, vyjadrili jednoznačný súhlas s myšlienkou pravidelného každoročného organizovania „Burzy informácií“ na úrade PSVR resp. v regióne. Podujatie bolo veľkým prínosom pre všetkých, ale asi najväčší vplyv bude mať na rodičov a samotných žiakov končiacich ročníkov základných škôl

[ XLS]Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.07.2009

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac