Každoročný trend vo vývoji miery nezamestnanosti aj v januári 2014

Každoročný trend vo vývoji miery nezamestnanosti

aj v januári 2014

 Dlhodobo sledovaný trend vo vývoji miery nezamestnanosti na začiatku rokov – mierny medzimesačný nárast evidovanej i celkovej miery nezamestnanosti - sa potvrdil aj v januári roku 2014. Dôležitým faktorom však je, že v medziročnom porovnaní dochádza k poklesu miery nezamestnanosti a aj ďalších sledovaných ukazovateľov, čo oprávňuje na opatrný optimizmus i do nasledujúcich mesiacov.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v januári 2014  13,61 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2013 (13,50 %) vzrástla o 0,11 p.b. Medziročne poklesla o 1,19  p. b.   (v januári 2013   14,80 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v januári 2014  367 221 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2013 (364 225 osôb), vzrástol o 2 996 osôb (o 0,82 %). Medziročne poklesol o 32 146 osôb, čo je o 8,05 % menej (v januári 2013   399 367  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v januári 2014  14,90 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2013 (14,78 %) vzrástla o  0,12 p.b. Medziročne poklesla  o 1,23  p.b. (v januári 2013   16,13 %).

Stav celkového počtu  UoZ dosiahol  v januári 2014   402124   osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní s decembrom 2013 (398 876 osôb), vzrástol o 3 248 osôb (o 0,81 %). Medziročne poklesol o 33 314 osôb, čo je o 7,65 % menej (v januári 2013   435 438 osôb).

V januári 2014 bol v piatich krajoch (Bratislavský, Trnavský, Žilinský, Prešovský, Košický) dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles (o 0,14 p. b.) bol dosiahnutý v Prešovskom kraji. V troch krajoch (Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický) bol zaznamenaný medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší medzimesačný nárast (o 0,89 p. b.) bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji.

 Miera evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR:

Územie (kraje, SR)

január 14

december 13

medzimesačný rozdiel v p.b.

medziročný rozdiel v p.b.

Bratislavský kraj

6,16

6,17

-0,01

0,17

Trnavský kraj

9,15

9,16

-0,01

-0,80

Trenčiansky kraj

10,91

10,74

0,17

-0,55

Nitriansky kraj

12,62

12,52

0,10

-2,03

Žilinský kraj

12,49

12,51

-0,02

-0,77

Banskobystrický kraj

19,15

18,26

0,89

-1,41

Prešovský kraj

19,21

19,35

-0,14

-1,71

Košický kraj

17,19

17,23

-0,04

-2,11

Slovensko

13,61

13,50

0,11

-1,19

V medziročnom porovnaní bol za SR dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti o 1,19 p. b. Na regionálnej úrovni bol  vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského (nárast o 0,17 p.b.) dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvyšší medziročný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (o 2,11 p.b.) bol dosiahnutý v košickom kraji.

Podrobná štatistika je zverejnená na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na www.upsvar.sk.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.02.2014

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac